Aan de slag met project voor toekomstperspectief Utrechts veenweidegebied

Provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen willen zich gezamenlijk inzetten om bodemdaling en de uitstoot CO2 in het veenweidegebied af te remmen. In een uniek project met 75 deelnemers en met een potentiële omvang van ruim 1300 hectare, worden infiltratiedrains in agrarische percelen aangelegd. Met infiltratiebuizen wordt de grondwaterstand van de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de bodemdaling in die percelen wordt beperkt.

ondertekening buitengebied

De drie partijen spreken de intentie uit om samen aan de slag te gaan in de polders Groot Wilnis-Vinkeveen, Oukoop en Portengen. Deze polders liggen in de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen werken agrariërs al sinds 2007 samen met de provincie en het waterschap om het unieke veenweidelandschap te behouden.

Investering provincie

Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen is uitvoerder van dit infiltratieproject. Provincie Utrecht maakt het project financieel mogelijk. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het is van belang om te werken aan toekomstperspectief voor het veenweidegebied en mogelijkheden te bieden aan agrarische ondernemers. Goed dat we hier samen met de gebiedscoöperatie en waterschappen mee aan de slag gaan. We kunnen zo samen een belangrijke stap zetten om bodemdaling in het gebied te remmen en CO2-uitstoot te verminderen.”

Vrijwilligheid

De aanleg is vrijwillig en zal naar verwachting in het najaar starten. Alle deelnemende agrariërs betalen een vaste eigen bijdrage per hectare, aanvullend op de subsidie die provincie Utrecht beschikbaar stelt. Het waterschap zorgt voor metingen aan de grondwaterstand, om het effect van de maatregelen te monitoren. De grondwaterstand is een maat voor het effect van de maatregel op de oxidatie van het veen. Voor percelen die niet geschikt zijn voor de aanleg van infiltratiedrains, wordt in nauw overleg met het waterschap bekeken of andere maatregelen daar effectief kunnen zijn. 

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49