Aan de slag voor huidige en toekomstige generaties

"Aan de slag voor Utrecht" is de titel van het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben gesloten voor de komende vier jaar. De vijf partijen zetten zich in voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven.

presentatie coalitieakkoord
De onderhandelaars en beoogde gedeputeerden bij de presentatie van het coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten zullen de afspraken verder worden uitgewerkt in een College Uitvoeringsprogramma. De coalitie wil dit nadrukkelijk doen samen met de Staten, mede-overheden en met alle partners en inwoners in de provincie. "De komende jaren zijn klimaat, de ontwikkelingen in het landelijk gebied, wonen en mobiliteit de grootste uitdagingen," zeggen de partijen in het akkoord. "Het zijn transities die vragen om een structurele verandering. Om het écht aan te pakken zijn nieuwe werkwijzen en structuren nodig en meer 'leren door te doen'". De nieuwe coalitie gaat met durf en ambitie de uitdagingen aan om de provincie samen met alle betrokkenen klaar te maken voor de toekomst. "De komende vier jaar zullen wij richting geven, keuzes maken en perspectief bieden."

Vitaal en toekomstbestendig platteland

Samen met de boerenbedrijven wil de coalitie de overgang naar een toekomstgerichte agrarische sector maken, die ook bijdraagt aan het behalen van de doelen voor bodem, water, natuur en klimaat. Over de invulling van de onderwerpen toekomstbestendige landbouw, vitalisering landelijk gebied en realisatie landelijke stikstofdoelen voert de coalitie het open gesprek met Provinciale Staten. Door de maatschappelijke discussie op dit onderwerp hecht de coalitie eraan om vooraf een intensieve samenwerking met Provinciale Staten te organiseren. Zij zien deze overgang als een verantwoordelijkheid van de hele voedselketen. Van consument tot producent en alle ketenpartners.

Woningbouw

De coalitie zet in op een verdere versnelling van de woningbouw, waarvoor de coalitie een fonds opricht. Ze houdt vast aan de ambitie om jaarlijks 10.000 woningen te bouwen. De coalitie kiest in Rijnenburg voor het ontwikkelen van een combinatie van permanente energieopwekking en woningbouw (20.000 tot 25.000 woningen). Onderzocht wordt of de bouw van de woningen al voor 2035 kan beginnen in samenhang met de ontwikkeling van de A12-zone. Het doortrekken van de Merwedelijn of Papendorplijn is daarvoor randvoorwaardelijk. Voor de middelen en risico's daarbij trekt de coalitie op met betrokken gemeenten en met het Rijk.

Duurzame energie

De coalitie investeert aanzienlijk in de versnelling van de energietransitie. Ze ondersteunt gemeenten, inwoners en bedrijven in het betaalbaar houden van de energierekening en het bestrijden van energiearmoede, bijvoorbeeld door grootschalige aanpak van woningisolatie. Samen met de RES-partners zorgt de coalitie dat de afgesproken opwek van 2,4TWh duurzame energie tijdig wordt gerealiseerd met een combinatie van zonne- en windenergie. Het oplossen van netcongestie is topprioriteit. De provincie wordt publiek aandeelhouder van Stedin om bij te dragen aan de financiering van de uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Ook wordt de oprichting van een provinciaal warmtebedrijf onderzocht.

Extra geld

De coalitie trekt extra geld uit voor onder meer investeringen in infrastructuur voor fiets en auto, versterking van openbaar vervoer, versnelling woningbouw, versnellen en versterken van duurzame energie, voor extra bomen en ander groen ("Groen Groeit Mee"), voor de transitie landelijk gebied en om kleinere kernen vitaal te houden.

Voorgenomen portefeuilleverdeling

De vijf partijen presenteerden op woensdagmiddag 5 juli het coalitieakkoord in Kasteel Groeneveld in Baarn. Zij deden dat in aanwezigheid van formateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen die de onderhandelingen begeleid hebben. Daar werden ook de beoogd gedeputeerden bekend gemaakt.

Huib van Essen blijft namens GroenLinks gedeputeerde en heeft onder meer de portefeuilles energietransitie, ruimtelijke ontwikkeling en toezicht en handhaving. De PvdA heeft Rob van Muilekom gevraagd voor een tweede periode. Hij blijft onder meer verantwoordelijk voor wonen, cultuur en erfgoed en vitale samenleving. Mirjam Sterk blijft namens het CDA gedeputeerde met onder meer de portefeuilles natuur en landbouw, transitie landelijk gebied en Groen Groeit Mee. 

Twee nieuwe gedeputeerden

Twee nieuwkomers zijn André van Schie van de VVD en Has Bakker van D66. Van Schie is zelfstandig toezichthouder en adviseur en was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD. Hij krijgt onder meer de portefeuilles mobiliteit, economie en vergunningverlening. Has Bakker is momenteel raadslid in Utrecht en bestuursadviseur bij de Natuur en Milieufederaties. Hij krijgt onder andere de portefeuilles financiën, water en bodem en circulaire samenleving. Het betreft een voorgenomen portefeuilleverdeling die tijdens de eerste constituerende vergadering van Gedeputeerde Staten op 22 augustus besproken en vastgesteld zal worden. Het nieuwe college wordt op maandag 21 augustus geïnstalleerd tijdens een extra Statenvergadering. Tot die tijd blijft het huidige college aan.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69