Aanpak van provincie voor gevolgen coronavirus

De provincie Utrecht werkt aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarvoor is een taskforce opgesteld die met andere overheden en instanties onderzoekt welke bijdrage, aanvullend aan landelijke maatregelen, kan worden geleverd. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft Provinciale Staten geïnformeerd over de wijze waarop dit zal worden vormgegeven.

De provincie heeft als werkgever, als opdrachtgever en als middenbestuur met verbindende taken, mogelijkheden om te anticiperen op de coronacrisis. Op al deze vlakken gaat de organisatie aan de slag met het verkennen en waar gewenst uitwerken van concrete maatregelen die de provincie Utrecht kan treffen in aanvulling op de inzet van het Kabinet en die van de Utrechtse gemeenten.

Gedeputeerde Robert Strijk is verantwoordelijk voor de hiervoor opgerichte taskforce: “De impact van het coronavirus op de samenleving is enorm groot: fysiek en sociaal maar ook economisch. Koepels van economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep op overheden om hen te steunen, ook op ons.”

Provincie als economische factor

Vanuit de opdrachtgevende rol is de provincie zelf ook een economische factor van belang. Voor alle activiteiten geldt dat we - zoveel als mogelijk - daarmee doorgaan. Dat geldt voor beleids- en planvorming, maar ook voor de levering van diensten en uitvoering van projecten. Uiteraard houden we daarbij rekening met de veiligheid en kwaliteit. Daarvoor zijn we voortdurend in gesprek met onze leveranciers en onderaannemers en volgen we nadrukkelijk de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Bij beperkingen wordt voor een andere werkwijze gekozen zodat bijvoorbeeld inkoop en aanbestedingsprocessen kunnen doorlopen.

Monitoring economische effecten

Om op gefundeerde wijze aan te kunnen geven waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn, zullen de economische effecten van de coronacrisis gemonitord worden. De provincie wil een scherp beeld hebben of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen van het kabinet en Europa werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. En ook of er slimme ideeën zijn hoe met het virus of met de crisismaatregelen kan worden om gegaan.

De provincie wil zich in deze crisis maximaal inspannen voor het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven. Samenwerking vindt plaats met de regionale taskforce van de EBU om onze virtuele oren en ogen goed open te hebben om te horen wat speelt. Gedeputeerde Robert Strijk: “Daar waar de huidige ondersteunende maatregelen onvoldoende werken voor groepen van ondernemers, en dit zeer waarschijnlijk niet de bedoeling is van het kabinet, geven we dit door via onze relaties met het Ministerie of kijken we wat we zelf willen en kunnen doen.”

Subsidies

Als opdrachtgever heeft de provincie ook grote aandacht voor de cultuur- en erfgoedsector en de toeristische en recreatiesector die allemaal hard worden getroffen door het wegvallen van inkomsten. De provincie richt zich in eerste instantie op die instellingen uit de cultuursector waarmee al langer een financiële relatie is. Het gaat dan om gesubsidieerde festivals, (kasteel)musea en overige partnerinstellingen. Bekeken wordt hoe zij ondersteund kunnen worden.

De verwachting is dat gesubsidieerde activiteiten zullen worden getroffen op nagenoeg alle beleidsterreinen. Het is voor de organisaties van groot belang om duidelijkheid te krijgen hoe de provincie in dit soort situaties omgaat met de subsidieverlening. Daar waar de provincie subsidies verstrekt, wordt gewerkt aanvullende beleidsregels die moeten voorkomen dat instellingen verder in financiële problemen geraken. Te denken valt aan het niet terugvorderen van gemaakte kosten, ook als de activiteiten niet hebben plaats gevonden.

Bij alle te onderzoeken maatregelen wordt gekeken naar wat andere overheden al doen en hoe de provincie daar op aan kan vullen. De provincie kan niet altijd extra financiële steun bieden. De garantiesteun voor de toeristische sector zou onderdeel moeten zijn van het totaalpakket van het Rijk voor steun aan bedrijven. Met de Hiswa en de Recron wordt hier komende week over gesproken.

Openbaar Vervoer

Ook de vervoersbedrijven binnen de provincie ervaren de gevolgen van de crisis en kampen met teruglopende opbrengsten. Zij vervoeren gemiddeld nog maar 15% van het reguliere reizigersaanbod. Als opdrachtgever voor het OV houdt de provincie doelbewust een fors aanbod in stand, om te zorgen dat deze vitale diensten beschikbaar blijven. Met andere provincies, de stadsregio’s en de decentrale OV-autoriteiten is de provincie Utrecht landelijk in gesprek met de vervoerders. De provincie Utrecht waakt ervoor dat de vervoerders niet in liquiditeitsproblemen komen en daardoor failliet zouden gaan.

Van belang is dat OV- en regiotaxibedrijven in ieder geval de komende tijd, ook in afwachting van de compenserende maatregelen van het Rijk, in staat zijn om aan hun betalingen te voldoen. Daarom is besloten om de bevoorschotting onder voorwaarden naar voren te halen. Daarmee is de dienstverlening de komende maanden geborgd.

Lokale media

Ook de noodkreet van fors terugvallende advertentieopbrengsten vanuit de verschillende lokale media is met de provincie gedeeld. Het vanuit het coalitieakkoord voorgenomen onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek wordt benut om concrete ondersteuning te onderzoeken. We proberen onze aanpak te versnellen.

Brief aan relaties

In een brief over deze aanpak aan alle relaties (pdf, 118 kB) schrijft de provincie dat gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar passende oplossingen. Maatwerk en creativiteit zullen veelvuldig nodig zijn om goed in te kunnen spelen op bestaande wetgeving en richtlijnen.

De provincie geeft verder aan zich redelijk en billijk te zullen opstellen waar het gaat om termijnbetalingen, subsidievereisten en het toepassen van contractueel opgenomen boetes. Daarnaast heeft de snelheid van de financiële afhandeling bij ons hoge prioriteit.

De provincie vraagt inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden met vragen of zorgen contact op te nemen via email: taskforce-corona@provincie-utrecht.nl of telefoon: 030  258 29 29.

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl, 06 - 36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11