Akkoord voor provinciale begroting met aandacht voor onder andere erfgoed, natuur en Rijnbrug

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) hebben woensdagavond 10 november ingestemd met de programmabegroting voor 2022, het huishoudboekje van de provincie. Daarmee krijgt het college van Gedeputeerde Staten groen licht voor het grootste deel van hun plannen volgend jaar. Hoewel er een akkoord is over de ruim 525 miljoen euro in deze begroting, zijn er ook enkele aanpassingen met moties en amendementen afgedwongen.

munten en geld

Moties en amendementen

Zo vragen alle fracties in de Staten aandacht voor de restauratie van erfgoed. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is er meer geld nodig uit Den Haag om de kosten voor onderhoud te kunnen dekken. PS willen daarom weten bij welke monumenten in de provincie Utrecht opknapbeurten nodig zijn en hoe de benodigde kosten tussen Rijk, provincie en gemeente worden verdeeld.

Ook willen PS zicht hebben op de ontwikkeling en kwaliteit van natuur. De provincie wil meer gebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) maken, maar dat beleid loopt achter op schema. Een meerderheid eist snel een plan van Gedeputeerde Staten om problemen in kaart te brengen en daar oplossingen voor te bedenken.

Een andere motie vraagt het provinciebestuur stevig in gesprek te blijven met de provincie Gelderland over de Rijnbrug. Volgens de Staten dreigt Gelderland de vernieuwing van de brug ter discussie te stellen vanwege tegenvallende kostenontwikkelingen in het gezamenlijke miljoenenproject. De provincie Utrecht moet er volgens de partijen onophoudelijk op aandringen om de eerder gemaakte afspraken na te komen.

Alternatieve begroting

Binnen de Staten werd er ook een alternatieve begroting geschreven door de VVD-fractie. Hoewel zowel coalitie- als oppositiepartijen de partij complimenteerden met het initiatief en de kwaliteit van het stuk, werd het amendement uiteindelijk niet aangenomen.

Statenlid Vincent Janssen vertelt hier wat het plan hierachter was. De overige moties en amendementen die beschreven staan in dat artikel werden ook verworpen.

Meer informatie

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier vinden.

Op deze pagina kun je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Roel Breet
06 432 46 402
roel.breet@provincie-utrecht.nl