Ambities provincie Utrecht onverminderd, ondanks onzekerheden

Ondanks onzekerheden over de financiën, vanwege onder meer de coronacrisis, houdt het College van Gedeputeerde Staten (GS) vast aan de ambities. De provincie Utrecht brengt de komende tijd de mogelijkheden in kaart op welke wijze de ambities optimaal uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast moet met de begroting 2021 – 2024, die komend najaar verschijnt, voldoende ingespeeld kunnen worden op onvoorziene ontwikkelingen, om tussentijds bij te sturen. Dat staat in de Kaderbrief van het college aan Provinciale Staten die in de plaats komt van de reguliere Kadernota.

De Kaderbrief dient als opmaat voor het opstellen van de begroting voor 2021 – 2024 en duidt het financiële beeld op hoofdlijnen en de eerste uitwerking van de beleidskaders voor de ambities. De ambities rondom vergroening, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptie, duurzame mobiliteit, gezonde leefomgeving, meer woningen, een aantrekkelijk cultureel leven en een gezonde en sociale  economie zijn nog steeds actueel en urgent, aldus GS. Dat geldt eveneens voor de inzet op organisatorische vernieuwingen en aanpassingen.

Gedeputeerde Robert Strijk van financiën: ,,Ik ben blij dat deze Kaderbrief er ligt, met weliswaar nog onzekerheden en nader uit te zoeken punten, maar het is ook een Kaderbrief die richting geeft aan onze ambitieuze activiteiten voor volgend jaar. Juist nu is het goed als overheid uit te stralen dat wij  willen blijven investeren in de doelen voor de lange termijn van onze provincie. ’’.

Gegevens

Voor het opstellen en behandelen van een gebruikelijke Kadernota, is het voor het college van GS en Provinciale Staten noodzakelijk om over betrouwbare, bruikbare en zo volledig mogelijk gegevens en informatie te beschikken. Op dit moment zijn deze gegevens en informatie nog onvoldoende voorhanden. Dit komt vooral door een combinatie van de coronacrisis, en het op dit moment nog ontbreken van de jaarcijfers over 2018 en 2019, die bijna beschikbaar zijn.

Provinciefonds

GS houden er rekening mee dat de provincie op termijn lagere bedragen uit het provinciefonds van het Rijk zal ontvangen. Maar volgens GS is het nog te vroeg om te zeggen over welke bedragen dat zal gaan. 

Een andere onzekere factor zijn de effecten van de steunregelingen van het Rijk voor provincies en gemeenten om hogere lasten vanwege de corona-crisis te compenseren. Zo is bijvoorbeeld nog onvoldoende duidelijk hoeveel extra geld voor het openbaar vervoer nodig is  om het tekort aan reizigers vanwege de intelligente lockdown te compenseren.

Een derde onzekerheid wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over de algemene reserves van de provincie. Duidelijkheid over de reserves is nodig voor het afdekken van de risico´s in de begroting. De hoogte van de reserves en het weerstandvermogen wordt pas in juli dit jaar definitief vastgesteld als Provinciale Staten de jaarrekeningen 2018 en 2019 bespreekt. Dit staat vooralsnog gepland voor 15 juli.

Begroting

De  Kaderbrief zal worden uitgewerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming voor  2022 – 2024, die in het najaar verschijnt.

Voor persinformatie:

anja.vonk@provincie-utrecht.nl, 06 – 40 92 23 45

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11

Meer over financiële stukken

Kaderbrief, kadernota, begroting, najaarsrapportage, jaarrekening; welke informatie staat in welk stuk? U leest het op de pagina Financiën.