Begroting 2022: samen aan de slag en met een blik op de toekomst

De provincie Utrecht investeert volgend jaar fors in onder andere duurzame energie, in het realiseren van meer natuur en biodiversiteit en in woningbouw. Ook de ontwikkeling van duurzame en slimme mobiliteit is een belangrijk speerpunt voor 2022.

Huis voor de provincie, Utrecht

Dat valt op te maken uit de begroting die 29 september is aangeboden aan Provinciale Staten. Het is een sluitende begroting, waarin alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende jaar zijn opgenomen. In de totale begroting gaat ruim 525 miljoen euro om. Daarnaast is voor 88 miljoen euro aan investeringen begroot.

Blik op de toekomst

De ambitie is om vooral toekomstgericht aan de slag te gaan, met een focus op een gezonde en duurzame leefomgeving. Gedeputeerde Robert Strijk (Financiën): “Terwijl we nog steeds herstellende zijn van de coronapandemie, dwingt de klimaatverandering ons ertoe om toekomstgericht aan de slag te gaan. We herinneren ons allemaal de beelden van de verwoestende overstromingen - afgelopen zomer - in het zuiden van het land, net als de valwind in het Utrechtse Leersum. We moeten het tij keren en daarom staat onze begroting voor een belangrijk deel in het teken van de grote opgaven die op ons afkomen; de energietransitie, klimaatadaptatie, investeringen in openbaar vervoer en de transitie naar een circulaire economie.”

Begroting 2022 in het kort. Onze ambities, inkomsten en uitgaven.

Samen aan de slag

De beschikbare openbare ruimte in de provincie is beperkt. Er moet daarom naar slimme oplossingen worden gezocht op het gebied van wonen, werken, natuur en recreatie. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in de doelen en activiteiten van de Begroting 2022. Samenwerking is hierbij van groot belang. Robert Strijk: “Utrecht ligt niet alleen midden in het land, we staan als provincie ook middenin de maatschappij. Om onze ambities waar te maken, gaan we daarom samen aan de slag. Met gemeenten, met andere overheden, met partners, maar vooral ook met de bewoners en ondernemers in onze provincie. Dat doen we door vanaf het eerste moment met de betrokkenen in gesprek te gaan en hen de gelegenheid te geven op onze plannen te reageren.”

Verantwoord en financieel gezond

Met de ambities en uitvoering van de begrotingsvoorstellen verwacht de provincie ook komend jaar financieel gezond te blijven. Provinciale Staten stellen de begroting op 10 november a.s. vast.

Voor persinformatie:
Jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37