Bekendmaking Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023

In de provincie Utrecht is een grote behoefte aan extra woningen en ruimte voor bedrijven. In samenwerking met de gemeenten en regio's wil de provincie hier een bijdrage aan leveren en dit maatschappelijke probleem helpen om dit op te lossen. Het afgelopen jaar zijn er in samenwerking met deze gemeenten en regio's drie regionale programma's gemaakt. De kern hiervan staat nu in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken 2023. Dit ontwerpprogramma is nu vastgesteld en de provincie Utrecht maakt hiermee een goede stap in het realiseren van extra woningen en ruimte voor bedrijven. Het programma laat zien hoeveel woningen op welke locaties gebouwd kunnen worden en welke bedrijventerreinen uit kunnen breiden.

kassen

Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken

Het Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023 is een uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie. De provincie maakt het samen met gemeenten en regio's, op basis van vooraf door Provinciale Staten vastgestelde uitgangspunten. Er wordt gekeken waar nog ruimte is voor nieuwe woon en werklocaties. Het uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk binnenstedelijk en alleen buitenstedelijk waar dat kan volgens het provinciaal beleid.

Nieuwe locaties moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Provinciale verordening, onder andere op het gebied van bodem, water en natuur. Ook wordt met deze nieuwe woonlocaties ingezet op voldoende betaalbare woningen, die ook duurzaam zijn. Bij werklocaties wordt ingezet op efficiënt ruimtegebruik, duurzaamheid en duurzame mobiliteit. Gemeenten zullen straks bij de uitwerking van de plannen en het bestemmingsplan moeten laten zien dat ze aan deze voorwaarden daadwerkelijk voldoen.

Inhoud

Het programma zet in op de bouw van meer dan 84.000 woningen tot en met 2030. Hiervan wordt meer dan 90 procent binnenstedelijk gerealiseerd. Voorbeelden van nieuwe uitbreidingslocaties zijn De Bleek in Montfoort, Tabaksteeg in Leusden en de locatie Oosterland in de gemeente De Ronde Venen. Bij Odijk is de locatie Kersenweide met 1200 woningen opgenomen. Daarbij heeft de Provincie voorwaarden gesteld die gericht zijn op het beperken van extra autoverkeer, zoals lage parkeernormen en de aanleg van een goede fietsverbinding met het station en het extra inzetten op betaalbare woningen (inclusief sociale huur).

Met dit programma draagt de provincie bij aan de bouw van voldoende woningen in de provincie Utrecht tot en met 2030 en voldoet de provincie aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk in het najaar van 2022. In aanvulling op de woningen die nu zijn voorzien, liggen er nog meer plannen op de plank in de gemeenten. In totaal voor 111.000 woningen tot en met 2030 en tot 2040 zelfs tot 166.000 woningen. In de praktijk blijkt dat niet al die plannen kunnen worden gerealiseerd. Maar het laat wel zien dat er voldoende locaties in beeld zijn om in de woningbehoefte in de provincie te kunnen voorzien. Via het programma Versnellen Woningbouw ondersteunt de provincie de gemeenten met realisatie van deze plannen. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken draagt hieraan bij.

Op het gebied van werken voorziet het programma in ongeveer 25 hectare aan nieuw bedrijventerrein tot en met 2030. Dit komt bovenop de 95 hectare die al mogelijk was bij het vorige programma Wonen en Werken. Deze ruimte komt onder andere op werklocaties in Mijdrecht, Wijk bij Duurstede en Vianen. 

Voor na 2030 zijn al nieuwe locaties voor bedrijventerreinen voorzien (ruim 40 hectare), waaronder een groter regionaal bedrijventerrein Gaasperwaard 3. Specifiek voor dit terrein is een apart besluit van Provinciale Staten nodig. Hiermee wil de provincie niet alleen een aantrekkelijke woonomgeving bieden, maar ook een plek geven om te werken. Deze extra bedrijventerreinen zijn ook nodig zodat bedrijven die nu in de binnensteden zitten, kunnen verplaatsen naar een geschiktere locatie, zodat op de ‘achterblijflocaties’ de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.

Terinzagelegging

Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat. Voor een periode van 6 weken ligt het programma ter inzage. Deze periode start op woensdag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023. Tijdens kantooruren zijn ze op papier in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht. 

Digitaal inzien van documenten
U kunt het ontwerp Provinciaal programma wonen en werken en het plan MER vanaf 1 maart 2023 inzien als PDF via de pagina ter inzage.