Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 vastgesteld

Na verschillende commissiebehandelingen en een regionaal participatietraject hebben Provinciale Staten op 2 juni de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 vastgesteld.

plastic walvis voor Hoog Catharijne

Met deze beleidsvisie sluit de provincie Utrecht zich aan bij de landelijke doelstellingen: een volledig circulaire samenleving in 2050 en een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in 2030.

Drie doelen

De provincie streeft met deze beleidsvisie drie doelen na. Allereerst het verminderen van de milieudruk van materiaalgebruik. Daarnaast het verbeteren van de leveringszekerheid van producten, componenten en materialen en tot slot het ontwikkelen van een toekomstgerichte regionale economie.

Integrale aanpak

Deze visie een mooi voorbeeld van een zeer brede en integrale aanpak. Landbouw, ruimtelijke ordening, economie, water, vergunningverlening, inkoop, mobiliteit en logistiek; al deze beleidsvelden dragen een steentje bij aan de circulaire transitie.

Uitwerking voor de nabij toekomst

In de volgende fase wordt de langetermijnvisie uitgewerkt in een middellangetermijnstrategie. Daarin wordt gekeken naar een duidelijkere regionale focus, worden koppelkansen met andere majeure opgaven bepaald en worden SMART doelen geformuleerd. Ook zal worden nagegaan hoe en wat de komende jaren gemonitord gaat worden, bijvoorbeeld voor het genereren van inzicht en bewustwording.

Meer informatie is te vinden in de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37