Besluit tot beëindigen vergunningverlening biogascentrale in Bunschoten

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 23 juni 2020 definitief besloten de door biogascentrale A. van de Groep & Zonen BV in Bunschoten gevraagde vergunning voor wijziging van de inrichting/het bedrijf te weigeren en de bestaande provinciale omgevingsvergunning van dit bedrijf in te trekken. Het betreffende bedrijf krijgt een termijn van zes weken om haar activiteiten te beëindigen. Het bedrijf kan beroep aantekenen bij de rechtbank en daarbij een voorlopige voorziening aanvragen. Als de rechter dat verzoek honoreert dan mogen de bedrijfsactiviteiten voorlopig voortgezet worden. Hoe lang die situatie duurt, is afhankelijk van het besluit van de rechter.

Op 3 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerpbesluit genomen om de vergunningen te beëindigen. Hierop ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de uiteindelijke definitieve besluitvorming. De zienswijzen hebben de strekking van het besluit niet veranderd.

Het bedrijf heeft een vergunningaanvraag ingediend voor wijziging van de inrichting/bedrijf. Ter beoordeling van deze aanvraag is Bibob-onderzoek verricht en is ook het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) om advies gevraagd. Met de Wet Bibob wil de provincie voorkomen dat de provinciale vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Uit onderzoek is gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat het betreffende bedrijf de vergunningen zal gebruiken om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren, of strafbare feiten te plegen. Over de inhoud en/of uitkomsten van het Bibob-onderzoek kan de provincie geen verdere mededelingen doen in verband met de wettelijke geheimhoudingsplicht op Bibob-onderzoeken.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11