Conferentie Rijnenburg, samen in gesprek over waarden, opgaven en perspectief

De polder Rijnenburg is veelvuldig in het nieuws, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten (PS) van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over onder meer de communicatie tussen stakeholders en overheden tot nu toe. In de aangenomen motie 'Rijnenburg, energie om te wonen' hebben zij Gedeputeerde Staten (GS) daarom gevraagd een brede conferentie te organiseren waarbij vertegenwoordigers van diverse partijen met elkaar in gesprek gaan. Die conferentie vindt plaats op vrijdagmiddag 28 mei aanstaande.

Luchtfoto van de polder Rijnenburg

De provincie Utrecht wil het groene, gezonde en slimme middelpunt van Nederland blijven. De grootste opgave daarbij is de vraag hoe we de verschillende functies ruimtelijk goed met elkaar kunnen combineren. Hiervoor zal het nodig zijn om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Niet alles kan altijd en overal. En dat geldt ook voor de polder Rijnenburg.

Digitale conferentie

PS constateert dat "de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen". Daarom organiseert provincie Utrecht op vrijdagmiddag 28 mei 2021 van 13.00 tot 16.30 uur 'Conferentie Rijnenburg': een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gaan over het beleid, de waarden, de maatschappelijke opgaven en de diverse belangen in het gebied.

Programma

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

  1. Waarden
    Een presentatie over de rijkheid van het landschap van Rijnenburg; wat is de historie, en welke kwaliteiten en eigenschappen heeft het gebied?
  2. Maatschappelijke opgaven
    Hoe kan de ontwikkeling van Rijnenburg bijdragen aan de maatschappelijke opgaven? Gemeente Utrecht, Het Rijk, het waterschap HDSR en de provincie geven een toelichting op het huidige beleid: de Nationale Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In een bestuurlijk gesprek komen de kansen en belemmeringen aan bod, evenals het 'waarom' achter gemaakte keuzes.
  3. Perspectief op Rijnenburg
    Partijen met een belang, een rol of een functie in het gebied delen hun perspectief op of plan voor mogelijke veranderingen op het vlak van wonen, werken, energie, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Gedurende het programma nemen genodigden via een chat deel aan de studiogesprekken.

Aanmelden

Wilt u digitaal aanwezig zijn bij de conferentie, meld u dan nu aan via dit aanmeldingsformulier.

In aanloop naar de bijeenkomst krijgt het programma steeds verder vorm. Blijf tussentijds op de hoogte via onze website: www.provincie-utrecht.nl/conferentierijnenburg.