Draagvlak en vertrouwen van essentieel belang in stikstofdossier

De provincie Utrecht reageert op de hoofdlijnenbrief van minister van der Wal: ‘Goed dat er stappen worden gezet, maar zorg voor voldoende draagvlak en vertrouwen’.

Leersumse Veld

Op 1 april is de zogenaamde ‘Hoofdlijnenbrief’ van het Ministerie van LNV gepubliceerd. Minister van der Wal (Natuur en Stikstof) presenteert hiermee de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied en de hoofdlijnen van het bredere stikstofbeleid dat de komende tijd ingezet gaat worden. De provincie Utrecht heeft, na consultatie met de gebiedspartners, met een brief gereageerd naar de minister. Hierin laat zij weten het goed te vinden dat er stappen worden gezet, maar het van essentieel belang te vinden dat er voor voldoende draagvlak en vertrouwen wordt gezorgd.

Flexibiliteit en zorgvuldigheid

Het reduceren van de stikstofuitstoot is een complexe opgave die veel sectoren raakt. De provincie Utrecht is verheugd dat er binnen korte tijd sinds het aantreden van de minister een hoofdlijnenbrief ligt die koers geeft aan dit moeilijke dossier. Tegelijkertijd maakt zij zich zorgen dat de aanpak, zoals beschreven in de hoofdlijnenbrief, een grote impact heeft op het draagvlak voor en de uitvoering van de gebiedsprocessen die al in gang is gezet. Om deze aanpak met succes én met draagvlak te kunnen uitvoeren, is flexibiliteit en zorgvuldigheid nodig. De provincie vraagt de minister daarom flexibel om te gaan met de snelheid van de gebiedsgerichte aanpak zodat urgentie, tempo en draagvlak samen kunnen gaan.

Stikstofruimte voor PAS-melders

Daarnaast vraagt de provincie de minister om in het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) voorrang te geven aan het uitgeven van stikstofruimte aan de PAS-melders. Ook dringt de provincie erop aan om stikstofruimte die door innovatie of opkoop ontstaat, ten goede te laten komen aan het gebiedsproces en vraagt zij duidelijkheid over de generieke maatregelen die het Rijk wil te nemen. Op die manier houdt de provincie het vertrouwen van de gebiedspartners en kunnen zij samen aan dit complexe dossier werken.

Samen blijven werken aan een gezonde natuur

Tot slot laat de provincie weten het belangrijk te vinden om te blijven werken aan een gezonde natuur, in nauwe en goede samenwerking met het ministerie. De te nemen maatregelen moeten recht doen aan alle betrokkenen en zij moeten tijdig in het proces worden meegenomen.

De brief van GS met de reactie op de Hoofdlijnenbrief (pdf)

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37