Extra bodemonderzoek

In Marickenland is (extra) bodemonderzoek verricht, omdat er bij grondverzet per juli 2019 strenge normen gelden voor de toegestane concentratie PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), in met name natuur- en landbouwgebieden.

Wat is PFAS

De Nederlandse bodem blijkt op veel plaatsen veelal (licht) belast te zijn met PFAS. PFAS is een verzamelnaam van duizenden gefluoreerde koolstoffenverbindingen die slecht of niet afbreken in het milieu en op termijn schadelijke gevolgen kunnen hebben voor mens, dier en milieu. PFAS zijn door de mens geproduceerde stoffen met uiteenlopende toepassingen, ook in dagelijkse gebruiksproducten. PFAS in de bodem kan in het algemeen, vooral op lange termijn, nadelige effecten hebben op ecosystemen omdat het wordt doorgegeven in de voedselketen (fauna).

Tijdelijke beleidsregels

Het RIVM heeft het gedrag van PFAS in o.a. het grondwater nog onvoldoende in beeld om goed te kunnen bepalen bij welke gehalten in de bodem sprake is van negatief effect op de grond- en/of oppervlaktewaterkwaliteit. Daarom zijn er in juli 2019 (tijdelijke) beleidsregels opgesteld. Dit tijdelijke beleid is er op gericht om te voorkomen dat bij grondverzet (het verplaatsen van grond) percelen belast kunnen worden met grond met hogere PFAS-gehalten dan daar al aanwezig is. Er moet daarom eerst onderzoek gedaan worden naar de PFAS-gehaltes van de ‘toe te passen grond’ en van de ‘ontvangende bodem’ om daar inzicht in te krijgen. Dit geldt ook voor de grond die betrokken wordt bij de natuurontwikkeling in Marickenland. De PFAS-gehalten in de bodem van Marickenland zijn naar verwachting te laag om tot risico’s te kunnen leiden voor mensen.

Effect op planvorming?

Het bodemonderzoek is inmiddels uitgevoerd. Of dit leidt tot vertraging in de planvorming is nu nog niet te zeggen. Dat is mede afhankelijk van de uitslagen van de bodemproeven.