Extra subsidiemogelijkheden Energietransitie

Op maandag 19 juli gaat de nieuwe Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie (USET) in en verhoogt de provincie het subsidieplafond tot 6 miljoen euro. Voor ondersteuning van inclusieve projecten (zorgen dat iedereen mee kan doen) en innovatieprojecten komen extra subsidiemogelijkheden beschikbaar.

zonnepanelen op sportkantine

Om de energietransitie in provincie Utrecht te versnellen met oog voor haalbaar- en betaalbaarheid, hebben GS in september 2020 subsidie beschikbaar gesteld. Welke projecten daarvoor in aanmerking komen staat beschreven in de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie.

Aanvragen tot nu toe

Sinds 1 oktober 2020 was twee miljoen euro beschikbaar gesteld en zijn aanvragen ingediend ter waarde van bijna 2,5 miljoen euro. Ongeveer een miljoen euro is inmiddels toegewezen. Het grootste deel ging naar de opstartfase van collectieven zoals energiecoöperaties, en naar samenwerkingsverbanden die zich richten op het nemen van energiebesparende maatregelen door burgers. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Meer subsidiemogelijkheden

Vanaf 19 juli is 6 miljoen euro beschikbaar met meer subsidiemogelijkheden voor het ondersteunen van inclusieve projecten en innovatieprojecten. Met de aanpak inclusieve energietransitie wil de provincie bewoners die niet mee kunnen doen aan de energietransitie - bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende toegang tot informatie, kennis of financiële middelen hebben - betrekken bij de verduurzaming van hun eigen woningen en hun energielasten verminderen. Dit is mogelijk door als provincie grotere (wijkgerichte) projecten te ondersteunen en bij te dragen aan de financiering van de onrendabele top bij renovaties van woningen binnen deze doelgroep. Ook energiecoöperaties worden gestimuleerd om inclusieve projecten op te pakken.

Haalbaarheidsstudies en pilots

Om innovaties op het gebied van de energietransitie te bevorderen, is ook subsidie beschikbaar om haalbaarheidsstudies en pilots te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn: innovaties op het gebied van de circulaire energietransitie, duurzame warmtenetten, zonnestroomsystemen en waterstof in het buitengebied en geïntegreerde energie-infrastructuur.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 en worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69