Focus op vitaliteit en duurzaamheid maakt Utrechtse economie toekomstbestendig

De provincie Utrecht wil het economisch beleid de komende jaren focussen op een duurzame en vitale economie. Dat blijkt uit de ‘Economische visie 2020 – 2027’, die is aangeboden aan Provinciale Staten. De visie is een aanscherping en modernisering van de voorgaande economische visie uit 2011. Met het beleid wil de provincie de economie robuuster maken voor economische schokken en klaar maken voor toekomstige veranderingen. De Economische Visie wordt binnenkort besproken in Provinciale Staten. 

In een toelichting geeft het college aan dat de provinciale economie in staat moet zijn om zowel onzekerheden door plotselinge schokken zoals de corona-crisis, als ook lange termijn veranderingen, zoals verduurzaming, de energietransitie, aanpassingen voor circulariteit of digitalisering, te kunnen.

Gedeputeerde Robert Strijk: “Vanuit een sterke economie kunnen maatschappelijke problemen worden aangepakt en doelen worden bereikt. Met deze visie leggen we niet alleen een basis voor een economie van de toekomst maar wordt de economie ook beter bestand tegen onvoorziene ontwikkelingen en de komende nasleep daarvan. De Economische Visie is dan ook gericht op zowel een crisisbestendige als toekomstbestendige economie“.

Toegerust voor de toekomst

Nederland figureert hoog in de lijsten van meeste innovatieve en meest competitieve landen, met tevreden en gezonde bewoners. Utrecht behoort tot de top drie van de meest competitieve regio’s van Europa. Toch zijn al deze rankings geen garantie voor een duurzame basis onder de groei van (brede) welvaart. Snelle maatschappelijke ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat wij bedrijven – waar nodig – ondersteunen richting een toekomstbestendig bestaan. De provincie richt zich daarom op het ondersteunen van werknemers door het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang leren. Daarnaast wil de provincie bedrijven en werknemers helpen om te digitaliseren. Ook zal de provincie zich richten op het brede bedrijfsleven door te helpen met bijvoorbeeld opvolging, digitalisering en circulariteit.

Optimaal vestigingsklimaat creëren

Economische ontwikkeling in ons land en onze provincie is vaak grensoverschrijdend: veel belangrijker dan een precieze afbakening is dan ook de bereidheid om samen te werken. Binnen en buiten de regio, maar ook op nationaal en internationaal niveau. Om de noodzakelijke maatschappelijke oplossingen te kunnen ontwikkelen, zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig van buiten de regio. Samen met regionale partners zet de provincie zich in om in de komende jaren het vestigingsklimaat voor nationale en internationale bedrijven alsook MKB en startende ondernemers te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de koppeling van economische kennis met datasystemen te faciliteren. Ook stimuleert de provincie op verschillende manieren de samenwerking tussen netwerkorganisaties, overheden en onderwijs. Daarnaast worden internationale werknemers (en hun gezinnen) geholpen via het IWCUR (International Welcome Center Utrecht Region) – waaraan de provincie meedoet.

Toekomstige starters, scale ups en innovatief MKB

De derde pijler vormt het versterken van het provinciale startup en scale upklimaat. Startups en scale-ups zijn namelijk een belangrijke aanjager van de economie en het (internationale) vestigingsklimaat van de regio Utrecht. Deze bedrijven dragen bij aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De provincie wil daarom ondersteuning bieden aan regionale initiatieven, die de economie en maatschappij versterken. Denk bijvoorbeeld aan  sleutelorganisaties als Utrecht Inc., Dutch Game Garden (DGG) en Startup Utrecht. Daarnaast kan de provincie zelf als eerste organisatie (‘launching customer’) opdrachten plaatsen bij startende innovaties of provinciale vraagstukken neerleggen bij startups. Ook is de provincie is een belangrijke financier van de ROM Regio Utrecht, die binnenkort wordt opgericht. De ROM Regio Utrecht ondersteunt het innovatieve MKB bij het aanscherpen van hun businessplan en businesscase. Daarnaast beschikt de ontwikkelingsmaatschappij over toegang tot financiering, vanuit zowel de markt (waaronder bijvoorbeeld banken of venture capital) alsook vanuit eigen fondsen. Door deze facilitering kunnen innovatieve start-ups/scale-ups en het innovatieve MKB groeien en daarmee de economie versterken.

Voldoende vestigingslocaties van hoge kwaliteit

Als voorzien wordt in de essentiële voorwaarden voor vestiging en ontwikkeling van bedrijven en instellingen, kan de provincie de huidige positie als toonaangevende regio behouden. De provincie kan zich optimaal onderscheiden als deze voorwaarden van uitstekend en concurrerend niveau zijn en blijven. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit en beschikbaarheid van werklocaties, maar ook om een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, om goede voorzieningen en om adequate mobiliteit. Gezien de schaarse ruimte en de wens om het ruimtegebruik duurzaam in te richten, wil de provincie meer nadruk leggen op herstructurering, revitalisering en/of efficiënter gebruik van werklocaties. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) kan hierin een nadrukkelijke rol spelen voor zowel bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandelsconcentraties. Ook wil de provincie locaties stimuleren waar een sterke verwevenheid en samenwerking mogelijk is tussen onderwijs, onderzoek, innovatieactiviteiten en vermarkting van deze innovaties door grote bedrijven, MKB en startups.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl06  36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11