Gedeputeerde Staten willen opnieuw aan tafel met Gelderland voor realisatie Rijnbrug

Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht vraagt met klem aan het college van de provincie Gelderland om afspraken over de realisatie van de verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen na te komen.

Luchtfoto met zicht op de Rijnbrug bij Rhenen

Vorige week namen Provinciale Staten van Utrecht vrijwel unaniem een motie aan om de verbreding door te zetten zoals gepland en zoals eerder bestuurlijk was afgesproken. Met de aangenomen motie is er aan de Utrechtse zijde politiek draagvlak. Het Statenvoorstel ligt klaar om behandeld te worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten in februari 2022.

De regio’s Rivierenland en Foodvalley kampen al te lang met files, waardoor regionale ontwikkeling hinder ondervindt en de leefbaarheid onder druk staat. De provincie Utrecht stelt voor om op het hoogste bestuurlijke niveau rond de tafel te gaan met beide gedeputeerden en de commissarissen van de koning.

Beperkte kostenstijging

Eerder dit najaar uitte de provincie Gelderland haar twijfels over de verbreding van de Rijnbrug vanwege het actualiseren van het benodigde krediet en de toename daarvan. Ten opzichte van de originele raming zijn de verwachte bouwkosten met 10 miljoen euro gestegen. Dat komt door verbetering van de raming en onderzoek naar risico’s. Andere meerkosten komen door de eerder niet toegevoegde indexatie (van 2018 naar 2025) en de wens om het overschrijdingsrisico te verlagen. Dit is extra ruimte om ervoor te zorgen dat dit project binnen budget zal worden afgerond.

Het Rijk is, als eigenaar van de Rijnbrug, nogmaals dringend gevraagd om ook een bijdrage te leveren. Daar is helaas geen gehoor aan gegeven. Ook is kritisch gekeken of het project verder versoberd kan worden en is er een second opinion gedaan op de kostenramingen en de risico’s. Hieruit blijkt dat er 60 miljoen euro extra budget nodig is om het project Rijnbrug te kunnen aanbesteden. Hiervan is 50 miljoen euro nodig voor de indexatie én de hogere risicobeheersing en 10 miljoen euro voor de kostenstijging door uitwerking van het project in de voorbereidingsfase.

Van de 60 miljoen euro komt 29,6 miljoen euro voor rekening van de provincie Utrecht en 30,4 miljoen euro voor de provincie Gelderland.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01