Gevolgen van de oorlog in Oekraïne

“Met afschuw volgen wij de ontwikkelingen in Oekraïne als gevolg van de Russische inval in het land. Het leed van de Oekraïense bevolking raakt ons diep. Wij zijn zeer verontrust door de ontstane situatie en leven mee met de inwoners die zich nu nog in het land bevinden, maar ook met de ruim twee miljoen vluchtelingen die hun thuisland hebben verlaten”.

Aldus Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten waarin zij de gevolgen schetsen van de situatie in Oekraïne voor de taken en activiteiten van de provincie Utrecht.

Huis voor de Provincie met blauw/geel verlichte entree
Huis voor de Provincie met blauw/geel verlichte entree

Opvang van Oekraïense vluchtelingen

De Nederlandse regering verwacht ook in ons land in de komende weken een grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen hoeven, mede als gevolg van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, geen asiel aan te vragen. Daarmee verloopt de opvang van Oekraïense vluchtelingen anders dan de reguliere opvang en huisvesting van asielzoekers via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het kabinet heeft in het Veiligheidsberaad van 4 maart jl. aan elke veiligheidsregio gevraagd nog deze maand 2000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te vinden.

In de provincie Utrecht bouwt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) samen met gemeenten aan een uitvoeringsorganisatie om de opvang van Oekraïense vluchtelingen vorm te geven. Het organiseren van deze opvang raakt ook aan de opgaven van de Utrechtse Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT), waarin de opvang van asielzoekers en huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (‘statushouders’) wordt gecoördineerd. Sinds 2020 wordt via deze PRT met alle gemeenten in de provincie en het COA gewerkt aan oplossingen voor deze grote provinciebrede opgaven. De voorzitters van de Veiligheidsregio Utrecht en de Utrechtse Provinciale Regietafel hebben afgesproken bij deze urgente opgaven intensief samen te blijven werken.

De provincie onderzoekt bovendien op dit moment of zij een deel van het eigen provinciaal vastgoed kan inrichten als crisisnoodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Cyberaanvallen

Het toegenomen aantal cyberaanvallen in de afgelopen jaren maakt duidelijk dat een hack of ransomware-aanval op de provinciale organisatie een reëel risico is. Op verzoek van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het ministerie van BZK wordt daarom binnen alle provincies geïnventariseerd welke kwetsbaarheden er zijn. Vooralsnog heeft deze inventarisatie voor de provincie Utrecht geen bijzonderheden opgeleverd. De provinciale organisatie heeft inmiddels verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen.

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 52 76 95 09