Groei alleen op te vangen met forse investeringen

Over twintig jaar wonen er een kwart meer mensen in de provincie Utrecht: zo'n 1,7 miljoen mensen. Dat vraagt om het bouwen van 170.000 extra woningen tot 2040. Dat is alleen mogelijk als er ook wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid van woonwijken en werklocaties. De werkgelegenheid groeit tot 2050 stevig met naar verwachting 100.000 banen. Er zijn flinke investeringen nodig om deze integrale schaalsprong in goede banen te leiden en tegelijkertijd de kwaliteit van de regio te behouden.

Provinciehuis Utrecht

Om een gezonde werk- en leefomgeving te kunnen bieden, zoals dat in de provinciale omgevingsvisie is verwoord, moet het groen ook meegroeien. Dit betekent investeren in de kwaliteit van de natuur en in recreatiemogelijkheden. Tegelijkertijd staan we voor het versnellen van de energietransitie en het bijdragen aan klimaatdoelstellingen: uiterlijk in 2050 moet de provincie CO2-neutraal zijn.

Groeisprong in denken en investeren

De snelle groei van de regio levert kansen en knelpunten op, zo schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten. In deze brief benoemt het provinciebestuur op de thema's wonen, economie en gezondheid, natuur en recreatie, energie en klimaat en bereikbaarheid welke grote opgaven zij voor de toekomst ziet. En hoe die opgaven tegelijk en in samenhang moeten worden opgepakt. Volgens gedeputeerde Robert Strijk zijn acties en investeringen van alle partijen in de regio en op rijksniveau hiervoor noodzakelijk en zal de provinciebegroting fors groeien. "Deze samenhangende opgaven vragen om een groeisprong in denken én in investeren. Het is belangrijk om nu al te kijken hoe we dit in de toekomst willen financieren. Een toename van de provinciebegroting van 100 miljoen euro boven de huidige 400 miljoen euro per jaar, zou in lijn zijn met de genoemde ambities." Het college van Gedeputeerde Staten wil in samenwerking met Provinciale Staten, voor de zomer van volgend jaar de financiële doorvertaling van deze ambities opstellen.

Meer informatie staat in de Statenbrief en in de bijlage, waarin de vijf thema's zijn uitgewerkt: Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen, 23 juni 2021: Groeisprong Utrecht 2040

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl 06 18 54 01 37