GS stellen concept Nota van Beantwoording vast voor Omgevingsvisie

Gedeputeerde Staten hebben een concept Nota van Beantwoording vastgesteld in reactie op de zienswijzen die zijn binnengekomen op de Ontwerp Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport. Tijdens de terinzageperiode van 22 september t/m 2 november 2020 ontvingen we 175 zienswijzen.

Luchtfoto Papendorp

De indieners van zienswijzen ontvangen de concept Nota van Beantwoording. De indieners kunnen hierop reageren door deel te nemen aan de extra vergadering van de Commissie Omgevingsvisie op 10 februari 2021 . Insprekers voor deze extra vergadering van de Commissie Omgevingsvisie kunnen zich uiterlijk 8 februari om 9:00 uur melden bij de statengriffie@provincie-utrecht.nl. Provinciale Staten bespreken vervolgens de concept Nota van Beantwoording, de Omgevingsvisie, de Interim Omgevingsverordening en het planMER en stellen deze naar verwachting in maart 2021 vast.

Omgevingsvisie en -verordening

We maken de Omgevingsvisie en -verordening voor de fysieke leefomgeving. De provincie Utrecht heeft een fijne woon-, werk- en leefomgeving en dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd is er in de omgeving ruimte nodig voor grote opgaven, zoals de groeiende behoefte aan woningen en (recreatie)groen, en de ontwikkeling van natuur en de energietransitie. Daarom kijken we vooruit en maken we een visie voor de omgeving, waarin staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. In de Omgevingsverordening staan de regels die deze visie mogelijk maken.

Inwerkingtreding plannen en vervolg

Als PS de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening in maart vaststellen, kunnen deze op 1 april in werking treden. Vervolgens werken GS verder aan de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor stellen GS een Ontwerp Omgevingsverordening vast. Deze ligt in juni en juli 2021 ter inzage en kan vervolgens eind 2021 worden vastgesteld. De Omgevingsverordening kan in werking treden zodra de Omgevingswet van kracht wordt, naar verwachting op 1 januari 2022.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht op de website Samen werken aan de Omgevingswet

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11