Informateurs adviseren nieuwe coalitie met GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA

Bron: Provinciale Staten

Een coalitie met GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA biedt goede kansen voor een nieuw provinciebestuur. Dat adviseren informateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen die morgen hun verslag presenteren aan Provinciale Staten. Iedere partij levert voor dit potentiële college van Gedeputeerde Staten een eigen gedeputeerde. 

Cees van Eijk en Floor Vermeulen
v.l.n.r Informateurs Cees van Eijk en Floor Vermeulen.

De informateurs schrijven in hun verslag in te zetten op een eenduidig coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarbij op cruciale onderwerpen concrete afspraken worden vastgelegd. Het akkoord moet gericht zijn op samenwerking met Provinciale Staten en de samenleving.

Kleine meerderheid

De beoogde coalitie heeft een meerderheid van 25 zetels van de 49 zetels. Dit zorgt ervoor dat een mogelijk college straks de gehele Provinciale Staten betrekken bij de belangrijkste opgaven, zodat een breder gedragen beleid en uitvoering mogelijk wordt.

De informateurs stellen voor om zo snel mogelijk met deze vijf partijen duidelijkheid te geven over het formatieproces, waarbij gestreefd wordt naar het bieden van een actieve inbreng door alle fracties in Provinciale Staten. Na afloop van dat proces is er ook ruimte om inwoners, gemeenten, waterschappen en andere organisaties hierbij te betrekken. 

Verslag en presentatie

De presentatie van het verslag door de informateurs is naar verwachting op woensdag 31 mei om 16:00, aansluitend aan de Provinciale Statenvergadering die gepland staat. Als Provinciale Staten akkoord zijn met het advies kunnen de onderhandelingen voor de formatie, waarbij op inhoud tussen partijen afspraken worden gemaakt, starten. 

Deze bijeenkomst is openbaar en te volgen vanaf de publieke tribune in de Statenzaal en online via een livestream. Het advies en de gespreksverslagen kun je daar ook teruglezen. 

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02