Informatiemarkten toekomst landelijk gebied goed bezocht

Hoe ziet een duurzaam en klimaatbestendig landelijk gebied, met toekomst voor de landbouw, voldoende ruimte voor de natuur en een gezond woon- en een werkklimaat eruit? Die vraag stond centraal op twee goedbezochte informatieavonden over de toekomst van het landelijk gebied. Eén avond draaide om het gebied tussen Doorn, Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum. De ander om het landelijk gebied bij Lexmond: de omgeving van de Diefdijk en Lingedijk, de Zouweboezem en de Uiterwaarden van de Lek.

De provincie Utrecht, waterschappen en gemeenten informeerden de aanwezigen over de ontwikkelingen in deze gebieden. Er spelen veel opgaven zoals klimaatverandering, goede waterhuishouding, natuurbehoud- en herstel, stikstof en verduurzaming van de landbouw.

Opbrengst

Tijdens de informatiemarkten, op 31 mei in Doorn en op 14 juni in Lexmond, zijn veel zorgen, ideeën en wensen gehoord. In het bijzonder over de toekomst voor de agrarische bedrijven in het gebied en projecten en initiatieven die nu al in de gebieden worden uitgevoerd. Duidelijk is dat veel agrariërs goed nadenken over de toekomst van hun bedrijf en een toekomstbestendige bedrijf willen hebben. Ze vragen van de overheid zekerheid te geven voor de langere termijn. Ook zijn er contacten gelegd met landbouwcoaches en tussen agrariërs en overheden om tot een gezamenlijke toekomstbestendige invulling van het landelijk gebied te komen.

Actuele ontwikkelingen

De informatiemarkt van 14 juni in Lexmond werd in grote mate bepaald door het verschijnen van de Ministeriële brieven over het Nationaal Programma Landelijk gebied en perspectieven voor de landbouw, met daarin onder meer richtinggevende doelen voor de reductie van stikstofemissie voor de landbouw.

Op zoek naar toekomstperspectief voor het landelijk gebied

In het landelijk gebied moeten meerdere grote opgaven een plek krijgen, zoals waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Op de informatiemarkten is geschetst wat dit inhoudt en hoe de provincie dit vorm denkt te gaan geven. Zij doet dit samen met waterschappen, gemeenten en belangenorganisatie. Ook inwoners en ondernemers in het gebied worden betrokken. Er zullen meer informatiebijeenkomsten volgen. De belangen, kennis en kunde vanuit het gebied zijn van grote waarde bij de zoektocht naar een toekomstperspectief voor het landelijk gebied.

Meer informatie

Nieuwe informatiebijeenkomsten en meer nieuws over de toekomst van het landelijk gebied worden gepubliceerd op www.lami.nl en www.provincie-utrecht.nl/aanpakstikstof.

Contact:
aanpak-stikstof-utrecht@provincie-utrecht.nl