Innovatie en experimenten helpen provincie om gezondere leefomgeving te creëren

De provincie heeft het concept Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving geschreven. Hierin staat voor de komende vier jaar beschreven hoe de provincie samen met partners innovaties en experimenten in de praktijk gaat brengen om een gezonde en veilige leefomgeving te maken en te houden voor al haar inwoners. 

spelen langs de Singel

De provincie wil dat al haar inwoners een leefomgeving hebben waar ze prettig kunnen wonen, werken, bewegen en ontspannen. Dat is een grote uitdaging. De toename van het aantal inwoners doen een beroep op de schaarse ruimte. Zo ook de grote opgaven waar de provincie voor staat, zoals woningbouw, klimaatadaptie, energietransitie, voedseltransitie en mobiliteitstransitie. In haar Omgevingsvisie heeft de provincie opgenomen dat het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving voorrang heeft. Het concept Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving beschrijft hoe dat aan te pakken. 

Conceptversie

Op 27 oktober wordt de conceptversie voorgelegd aan de Statencommissie Milieu en Mobiliteit. Vervolgens wordt de input van de statenleden verzameld, waar mogelijk verwerkt en wordt de eindversie van het innovatieprogramma half november door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Om die gezonde leefomgeving voor onze inwoners te realiseren, moeten we ook nieuwe ideeën omarmen, innovaties stimuleren en durven experimenteren. Intensief samenwerken met onze partners, zoals gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, is daarbij keihard nodig. Ook onze inwoners moeten we zeker hierbij betrekken; zij weten vaak zelf het beste wat er in hun leefomgeving speelt.”

Urgentie

Gezondheid en gedrag worden voor een belangrijk deel bepaald door factoren in de leefomgeving. Bijvoorbeeld in welke mate mensen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging of de hoeveelheid aan recreatie/bewegingsmogelijkheden dicht bij huis. Naar schatting verklaren dit soort factoren voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt.

Inzetten op gezondheidswinst

Samen met haar partners zet de provincie Utrecht in op gezondheidswinst voor de inwoners. Zo worden er bijvoorbeeld innovatieve proeftuinen opgezet. Gezamenlijk wordt er onderzocht of er kansen zijn om de innovaties toe te passen in andere wijken Ook wordt hierbij gebruik gemaakt van bewonersinitiatieven die er op gericht zijn om de leefomgeving, waarin steeds meer wordt gebouwd, ook te vergroenen en te verbinden met andere groene gebieden waar je kunt ontmoeten, wandelen en fietsen. Een ander voorbeeld is de inzet van een ‘Digital Twin’ waarbij een 3D kopie van de werkelijkheid wordt gebruikt om de leefomgeving in beeld te brengen. Hierbij kunnen verschillende scenario’s worden nagebootst in een Digital Twin en worden de gevolgen direct zichtbaar. Dit draagt bij aan een gezonde gebiedsontwikkeling.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32