Inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen vastgesteld door GS

Gedeputeerde Staten hebben het inpassingsplan ‘Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen’ vastgesteld. Door het plan uit te voeren, verbeteren de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving. Zienswijzen die omwonenden en andere belanghebbenden eerder indienden op het ontwerp, hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp inpassingsplan. GS sturen het plan toe aan Provinciale Staten om er een definitief besluit over te nemen. Als PS akkoord zijn, komt het finale plan 18 december 2020 ter inzage te liggen.

spoor

Aanleiding

Met het Provinciaal Inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen wordt realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen van de N226 in westelijke richting, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Voor de natuur die moet wijken om dit project mogelijk te maken wordt op twee locaties (Landgoed Anderstein en Valkenheide) nieuwe natuur gerealiseerd.

Geluid

Door het verleggen van de N226 zal voor veertig woningen in de directe omgeving van het project het geluidsniveau iets toenemen. Gedeputeerde Staten hebben om die reden een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen, dat tegelijk met het plan ter inzage komt te liggen. In het plan staan de extra (bovenwettelijke) maatregelen beschreven die de geluidshinder van het verkeer verminderen. Zo wordt in de spooronderdoorgang geluidsabsorptie in de wanden aangebracht en komt er stil asfalt in de onderdoorgang en op de Woudenbergseweg.

Besluit door Provinciale Staten

Op 9 december nemen Provinciale Staten een besluit over de vaststelling van het Inpassingsplan. Tegen het inpassingsplan en tegen het besluit hogere grenswaarden is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie in het dossier Mobiliteit.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11