Jaarverslag provincie Utrecht: een bewogen jaar met mooie resultaten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de jaarstukken over 2021 voorgelegd aan Provinciale Staten. De provincie blikt terug op een positief jaar waarin veel provinciale beleidsdoelen zijn bereikt. Als gevolg van de coronamaatregelen en het uitstel van de omgevingswet hebben sommige doelen wel vertraging opgelopen. Financieel sluit de provincie 2021 af met een positief saldo van baten en lasten van 59,8 miljoen euro.

Jaarverslag 2021

2021 was een bewogen jaar waarin de coronamaatregelen, de voortgaande stikstofcrisis en de langdurige kabinetsformatie om het nodige aanpassingsvermogen vroegen. Toch was het voor de provincie een positief jaar waarin veel beleidsdoelen zijn behaald. Zo is er nieuwe natuur ontwikkeld, werd de gezamenlijke Woondeal voor Utrecht en Amersfoort gesloten, is de Aanpak Inclusieve Energietransitie een feit en kregen de Hollandse Waterlinie en de Neder-Germaanse Limes de Werelderfgoedstatus.

Behaalde doelen

De balans opmakend, blijkt dat 96 procent van de voorgenomen activiteiten is gerealiseerd, hoewel 30 procent daarvan met enige vertraging. De meerjarendoelen laten nagenoeg hetzelfde beeld zien; 3 procent is (nog) niet gerealiseerd, en 24 procent heeft vertraging opgelopen. De provincie sluit de jaarrekening af met een positief saldo van baten en lasten van 59,8 miljoen euro. Dit is het resultaat ná verrekening met de bestemmingsreserves.

Waardering uit de samenleving

Gedeputeerde Robert Strijk: "Ook het afgelopen jaar waren de beperkende coronamaatregelen van invloed op ons doen en laten. Wij kijken tevreden terug op wat wij en onze samenwerkingspartners, ondanks die beperkingen, hebben bereikt. En wij zijn blij met de waardering uit de samenleving die we daarbij ondervonden, bijvoorbeeld over hoe we onze cultuur- en erfgoed sector hebben kunnen helpen in de coronatijd en voor onze inzet bij de afhandeling van de schade van de valwind in Leersum."

Toekomst

In het afgelopen jaar is ook hard aan de toekomst van de provincie gewerkt. En met resultaat. Uit het Regeerakkoord van het nieuwe Kabinet blijkt bijvoorbeeld dat Utrecht op de kaart staat bij het Rijk. Elementen uit het Utrechts Aanbod komen in dit Regeerakkoord terug voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland en Utrecht. Hierdoor kan de provincie zich versterkt blijven inzetten voor bereikbare woon- en werklocaties, voldoende en betaalbare woningen, Groen Groeit Mee, duurzame economische groei en de zo belangrijke energietransitie.

Tegelijkertijd blijven de opgaven en uitdagingen groot. Nieuwe IPCC-rapporten en de overstromingen in Nederland, België en Duitsland tonen eens te meer de noodzaak aan van het aanpakken van de klimaatcrisis. Daarnaast zijn de tekorten op de woningmarkt onverminderd groot. De provincie zal gemeenten hier dan ook in blijven ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook met kennis en menskracht om zo woningbouwprojecten doorgang te kunnen laten vinden.

Nieuwe investeringen

Gedeputeerde Staten stellen voor het positieve saldo van deze jaarrekening in de algemene reserve te storten. Dat geeft de provincie de mogelijkheid om komend jaar te investeren in onder andere duurzame energie, in het realiseren van meer natuur en biodiversiteit en in de ontwikkeling van slimme mobiliteit.

Provincie Utrecht financieel gezond

De controlerend accountant PwC geeft een goedkeurende verklaring bij deze jaarstukken, zowel op de getrouwheid van de balans en de exploitatie, als op de rechtmatigheid van de uitgaven. De provincie Utrecht wordt als financieel gezond beoordeeld.

De stukken liggen ter bespreking en goedkeuring bij Provinciale Staten.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37