Kamerik-Harmelen na kavelruil klaar voor de toekomst

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben ingestemd met het Kavelruilplan Kamerik-Harmelen. Hiermee kan het kavelruilproject officieel worden afgerond en is het gebied klaar voor de toekomst. In dit project, dat al sinds 2019 loopt, zijn inmiddels honderden hectares grond geruild. Hierdoor is de landbouwstructuur verbeterd, het agrarisch wegverkeer verminderd en kan de biodiversiteit worden hersteld.

N198 bij Harmelen

Bij een kavelruil ruilen grondeigenaren op geheel vrijwillige basis kavels om zo grotere huiskavels of grotere veldkavels op kortere afstand te krijgen. Het project in Kamerik-Harmelen kent een unieke aanpak; de landbouwstructuur wordt verbeterd en tegelijkertijd treffen de agrariërs vrijwillig maatregelen op hun percelen. De kavelruil is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Noord Woerden, gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Meerdere doelen bereikt

De provincie heeft 93 hectare grond ingebracht in de kavelruil, de deelnemende agrariërs zo’n 183 hectare. Dankzij deze inbreng konden meerdere doelen worden bereikt. Allereerst zijn meerdere huiskavels vergroot en zijn de afstanden tussen de kavels verkleind. Hierdoor is het agrarisch verkeer op de openbare weg in Woerden flink afgenomen. Doordat de agrarische bedrijven dankzij de kavelruil kunnen groeien, kunnen ze beter inspelen op de maatschappelijke doelen waarop de kavelruil gericht is. Dat zijn onder andere het afremmen van bodemdaling, het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en een goed waterbeheer. De biodiversiteit en de waterkwaliteit worden verbeterd doordat er in het gebied 134 hectare extra agrarisch natuurbeheer komt. Ook worden bruggen die de doorstroming in de primaire watergangen beperken, verwijderd.

Extra resultaten

De kavelruil heeft ook nog een aantal extra resultaten opgeleverd. Zo kan de provincie Zuid-Holland 23 hectarekopen in het natuurgebied Ruygenborg, wordt grond ingebracht voor de aanleg van een rotonde op de N212 en wordt de veiligheid op de N198 verbeterd door parkeerplaatsen te verleggen.

Feestelijk afsluiting

De kavelruil wordt op 25 mei feestelijke afgesloten in het bijzijn van de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw) en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer (Natuur). Hierover volgt later meer informatie.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37