Locaties voor wonen en werken in provincie Utrecht bekend

De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd.  De plannen staan beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat met de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage vanaf 1 juni zes weken lang ter inzage komt te liggen.

bouwplaats

De provincie Utrecht kampt met een tekort aan woningen en de komende jaren zijn nog meer huizen nodig. Dat geldt ook voor ruimte voor bedrijven. In de Omgevingsvisie en interimverordening van provincie Utrecht die sinds 1 april jl van kracht zijn, staat beschreven hoe aan alle verschillende opgaven zoals woningbouw, bedrijvigheid, natuur, recreatie, opwek van duurzame energie een plek gegeven gaat worden in de beperkte ruimte die de provincie heeft. Voor woningbouw en ruimte voor bedrijven is binnenstedelijk bouwen en bouwen rond ov-knooppunten het basisprincipe.  

Regionale programma’s

Het afgelopen jaar is overleg gevoerd met gemeenten en regio’s om samen af te spreken waar en hoeveel gebouwd gaat worden, met oog voor bereikbaarheid en de eerder genoemde opgaven. Provincie Utrecht telt drie regio’s: regio U16, regio Amersfoort en het Utrechtse deel van regio Foodvalley. Per regio is een programma opgesteld waarin beschreven staat welke gemeenten hoeveel gaan bouwen. Deze manier van werken noemen we regionaal programmeren. In april en mei heeft de provincie overeenstemming bereikt met de gemeenten over de regionale programma’s voor wonen en werken. We hebben de essentie hiervan opgenomen in het provinciaal programma. Deze gesprekken worden vanaf nu jaarlijks gevoerd. De bouwplannen worden dan gemonitord, er wordt gekeken of ze nog voldoen aan de maatschappelijke vraag en – wanneer een bouwproject vertraging oploopt – wordt een ander plan naar voren gehaald in de tijd. Zo werken gemeenten en provincie samen om de woningbouw te versnellen. 

Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: ‘Om sneller te kunnen bouwen is een goede samenwerking cruciaal. Niet alleen tussen overheden onderling, maar ook met ontwikkelaars en andere partijen. Zij bouwen immers de huizen en bedrijven. Door intensief samen te werken, wordt het bovendien makkelijker om mee te bewegen met de vraag vanuit de samenleving en onderweg plannen aan te passen.’

Woningen en bedrijventerreinen

In dit eerste programma (deel realisatie) staan de plannen die zo goed als vast staan en op korte en middellange termijn (tot circa 2030)  uitgevoerd kunnen worden. Voor de drie regio’s gaat het in totaal om ruim 84.000 woningen en 54 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Tot 2040 zijn nog meer woningen en bedrijventerreinen nodig. Daarvoor zijn ook al plannen en ideeën: deze zijn opgenomen in het ‘pijplijn’deel. Hierin zijn plannen voor in totaal 82.000 woningen en 94 hectare bedrijventerrein opgenomen. Ook locaties die gemeenten eerst verder willen verkennen maar nog vertrouwelijk houden om bijvoorbeeld grondspeculaties te voorkomen, vallen onder de ‘pijplijn’. Bij komende actualisaties kan deze capaciteit ‘doorschuiven’ naar het realisatiedeel. Er kunnen dan ook nieuwe ideeën ontstaan voor nieuwe locaties die dan weer toegevoegd kunnen worden aan het pijplijn-deel.

Betaalbaar en groen bouwen

Behalve afspraken over aantallen zijn ook kwalitatieve afspraken gemaakt. De regio’s hebben de ambitie uitgesproken energieneutrale nieuwbouw te stimuleren evenals klimaatadaptief en circulair bouwen. Ze zullen daarover het gesprek voeren met initiatiefnemers en partijen in de bouwketen. Daarnaast streven alle regio’s naar tenminste 50 procent sociaal en middeldure bouw. Voor bedrijventerrein wordt ingezet op intensiever gebruik van bestaande terreinen en verduurzaming.

Vanaf 1 juni 2021 liggen het ontwerp provinciaal programma wonen en werken en de planMER ter inzage. Iedereen kan reageren door een zienswijze in te dienen. In september stellen GS het provinciaal programma definitief vast.