Locaties wonen en werken vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het provinciaal Programma Wonen en werken vastgesteld. Met dit programma heeft de provincie beter zicht op de plannen die er in de gemeenten en in de drie regio’s zijn voor de bouw van woningen en bedrijven. Naast een inventarisatie van al bestaande plannen die grotendeels binnen het stedelijk gebied liggen, maakt de provincie een aantal uitleglocaties mogelijk. Het programma is in nauw overleg met gemeenten en regio’s opgesteld.

Bouwlocatie

Bij het opstellen van het programma is gebruik gemaakt van een nieuwe werkwijze: het regionaal programmeren. Dit is een jaarlijks terugkerend proces waarbij gemeenten elk jaar nieuwe woon- en werklocaties kunnen aandragen. Per regio worden die locaties bekeken, in samenhang met elkaar en rekening houdend met bijvoorbeeld bereikbaarheid en bijzondere landschappelijke waarden. Mocht blijken dat één van de eerder vastgestelde locaties waar gebouwd zou worden door omstandigheden vertraging oploopt, dan kan een ander plan naar voren worden gehaald in de tijd. Zo helpt het programmeren ook bij het versnellen van de woningbouw.

Rond OV-knooppunten en binnenstedelijk

Bij het vaststellen van de locaties zijn de Omgevingsvisie en interim-Verordening uitgangspunt. Dat betekent dat er vooral gebouwd wordt rond OV-knooppunten en binnenstedelijk. Voor de drie regio’s gaat het bij dit eerste programma om in totaal ruim 84.000 woningen en 54 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen tot 2030.

Het programma en de bijbehorende plan-Milieu Effect Rapportage hebben vanaf 1 juni zes weken ter inzage gelegen. In totaal kwamen 36 reacties (zienswijzen) binnen. Een aantal indieners betwistte de noodzaak tot grootschalige nieuwbouw, anderen wilden juist meer nieuwe of grotere uitleglocaties. In een aantal zienswijzen werd gevraagd bij het bouwen rekening te houden met bijvoorbeeld klimaatadaptatie, verduurzaming en terugdringing van CO2-uitstoot. En er werd aandacht gevraagd voor die bedrijven die niet mengbaar zijn en enkel op een bedrijventerrein kunnen staan.

Kleinschalige uitleglocatie

Alle zienswijzen zijn voorzien van een reactie van Gedeputeerde Staten. Op sommige plekken in het programma zijn teksten aangepast die onduidelijk of onjuist waren. De zienswijzen hebben niet geleid tot fundamentele aanpassingen. Wel is een kleinschalige uitleglocatie opgenomen bij de kern Schoonrewoerd (gemeente Vijfheerenlanden) van 50 woningen, ten behoeve van de vitaliteit van de kern.

De commissie MER heeft op 21 september jl advies uitgebracht over de planMER. Op basis van dit advies hebben Gedeputeerde Staten de planMER op een aantal punten verduidelijkt en aangevuld.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69