Met Regio Deal Foodvalley duurzamer voedsel en gezonde voeding voor iedereen

Het stimuleren van nieuwe vormen van landbouw, het vergroten van bewustwording onder mensen over gezonde voeding en een impuls voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, met als doel versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat is de Regio Deal Foodvalley.

De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd. Om op een gezonde en toekomstbestendige manier te voldoen aan die vraag, moet er wat veranderen in het productieproces en aan het consumptiegedrag. Om de verandering voor elkaar te krijgen, is een samenwerking opgezet door partners uit de regio Foodvalley. Dankzij de deal krijgt onderzoek naar vernieuwende voedselvoorziening een impuls. Dat is belangrijk, omdat er naar schatting in twintig jaar tijd circa twee miljard mensen bij komen op de wereld. De deal kent drie afzonderlijke onderdelen die samen een geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling. Het Rijk, regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen in de deal.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Met deze samenwerking tussen partners uit de regiodeal Foodvalley, maken we gezamenlijk werk van gezonde en duurzame voedselproductie en voeding.”

Sporen

Het eerste onderdeel focust op het stimuleren van nieuwe vormen van landbouw. De ontwikkeling van duurzamere productietechnieken is daarbij een leidraad. Dit gebeurt met oog op een goed verdienmodel voor agrariërs. Door het gebruik van andere productietechnieken kan uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en fijnstof, potentieel worden verminderd. Ook draagt het bij aan een schonere bodem en schoon oppervlaktewater. Dit is belangrijk voor het verhogen van de biodiversiteit, schone lucht en gezond drinkwater. De proeftuin “Boer aan het Roer” is hier een voorbeeld van, waarbij boerderijen worden ingezet voor het testen van innovaties voor de toekomstige veehouderij.

Gezonder eten

Het tweede onderdeel uit de deal richt zich op het stimuleren van gezonder eten door inwoners. De deelnemers van de deal willen mensen van jong tot oud verleiden tot gezond eten. Het is belangrijk van jongs af aan te leren wat gezond voedsel is en hoe je aan gezonde voeding komt. Daarbij  onderzoeken we ook wat er nodig is om de gezonde en duurzame keus makkelijker te maken, zoals in de wijken en op het werk. We zullen werken aan een voedings-en beweegadvies op maat voor kinderen met kanker en volwassen met hart-en vaatziekten of darmkanker. Hiervoor werken we samen met ziekenhuizen in de regio. Voor ouderen zal onder andere gekeken worden of dierlijk eiwit vervangen kan worden door plantaardig eiwit zonder verlies van spierkracht. De opgedane kennis over gezonde en duurzame voeding zal worden ingebracht in het onderwijs van zorgprofessionals op het MBO, HBO en WO.

Innovatie en kennisontwikkeling

Het derde onderdeel richt zich op het versnellen van innovaties en het delen van  kennis. Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, zijn nieuwe producten en technologieën nodig. Dit wordt door bedrijven ontwikkeld in samenwerking met kennisinstellingen. Door de maatschappelijke urgentie helpen we bedrijven om dit proces te versnellen. Dit doen we door te investeren in faciliteiten die bedrijven en kennisinstellingen nodig hebben, maar ook door te investeren in het opleiden van mensen die straks nieuwe producten kunnen produceren op te leiden. Tenslotte is het cruciaal dat er een maatschappelijke dialoog plaatsvindt over het belang van duurzaam en gezond voedsel. Om dat te bereiken investeren we in het Wold Food Centrum; een platform voor de nationale dialoog, educatie, participatief onderzoek en beleving en als internationale etalage voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst.

Ondertekening partners

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben de samenwerking bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Door de samenwerking komt ruim 73 miljoen euro beschikbaar.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11