Milieu-effecten nieuwe bouwlocaties onderzocht

Van 1 februari t/m 15 maart ligt de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) over de planMER van het programma ‘wonen en werken provincie Utrecht’ ter inzage. Het is een belangrijke tussenstap voor het kunnen bouwen van veel extra woningen en het kunnen realiseren van werklocaties.

nieuwbouw langs weiland

Gemeentelijke plannen voor woningbouw of aanleg bedrijventerreinen, moeten passen in het provinciaal programma. De milieueffecten van het programma moeten ook worden onderzocht. Hoe de provincie dat gaat doen staat beschreven in de Notitie reikwijdte en detailniveau.

Gezond en veilig groeien

In de provincie Utrecht is er een grote behoefte aan extra woningen en extra ruimte voor bedrijfsvestiging. De provincie Utrecht wil in samenwerking met andere partijen een bijdrage leveren aan het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken. Uitgangspunt van de provincie is dat de groei op een gezonde en veilige manier gebeurt. Daarvoor is flexibiliteit nodig: sneller kunnen inspelen op de behoefte en kansen die zich voordoen. In deze nieuwe systematiek is een belangrijke rol weggelegd voor ‘regionaal programmeren’. Dit is een gezamenlijk proces van gemeenten en provincie dat uitmondt in afspraken op regionaal niveau over woningbouw en werklocaties.

Provinciaal programma wonen en werken

Het provinciale programma wonen en werken zal per regio een overzicht gaan bevatten van het aantal woningen/hectares bedrijventerrein dat kan worden gerealiseerd dan wel geherstructureerd of geïntensiveerd. De locaties waar uitbreiding mogelijk is worden indicatief op een kaart aangegeven, met daarbij een maximaal aantal te realiseren woningen/hectares bedrijventerrein.

Milieu Effect Rapportage

In een planMER worden milieueffecten van een plan of besluit in beeld gebracht. Het doel is om inzichtelijk te maken welke effecten het nieuwe beleid heeft op de leefomgeving en of het voorgestelde beleid bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen. Door middel van een planMER kunnen milieubelangen volwaardig worden meegewogen in de besluitvorming over een plan of programma.

De NRD voor het programma wonen en werken betreft een verdieping van de planMER van de Omgevingsvisie. Voor nieuwe, niet eerder onderzochte uitbreidingslocaties voor wonen en werken en het totale planvolume per gemeente wordt onder andere onderzocht wat de effecten zijn op de leefomgeving en in hoeverre het bijdraagt aan de provinciale ambities. Voorts wordt inzicht gegeven in kansen en risico’s m.b.t. provinciale belangen en de effecten op Natura 200-gebieden.

Reageren

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen reageren. De reacties op de NRD worden betrokken bij het opstellen van de planMER. Naar verwachting wordt het planMER, samen met het concept-programma wonen en werken, in april vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ter inzage gelegd. Eenieder kan dan reageren.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06 53 72 80 69