Minister Van der Wal brengt werkbezoek aan provincie Utrecht

Hoe ziet de toekomst van het Utrechts landelijk gebied eruit en wat zijn de moeilijkheden in de uitvoering van het stikstofbeleid? Deze vragen stonden centraal tijdens een werkbezoek van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de provincie. Op uitnodiging van gedeputeerde Mirjam Sterk (Landbouw en Natuur) werd een boottocht door Zouweboezem gemaakt en ging de minister het gesprek aan met een groot aantal gebiedspartners.

Minister Christianne van der Wal maakt een boottocht door Zouweboezem foto Mediatheek Rijksoverheid Wiebe Kiestra
Minister Christianne van der Wal maakt een boottocht door Zouweboezem

Het werkbezoek vond plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Binnen deze gemeente liggen drie Natura 2000-gebieden: Lingegebied/Diefdijk-Zuid, Zouweboezem en Uiterwaarden Lek. In deze gemeente komen meerdere grote opgaven samen zoals die ook in de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied beschreven zijn. Het gebied, de problematiek en de aanpak zijn in grote lijnen typerend voor de situatie in de provincie Utrecht. Tijdens het bezoek werd een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de Utrechtse situatie en de integrale aanpak.

Rondvaart door Natura 2000-gebied Zouweboezem

De minister kreeg een rondleiding per boot door het (buiten)gebied Zouweboezem. Tijdens de boottocht werd zij door Maarten Breedveld, projectleider Natuurherstel Veenweiden van het Zuid Hollands Landschap, geïnformeerd over het bijzondere gebied. Er wordt intensief samengewerkt met de provincie Utrecht voor het herstel van de natuur. Zouweboezem heeft niet alleen de grootste populatie purperreigers ter wereld, de zilverreiger is sinds kort ook terug in de streek.

In het verleden was Zouweboezem een dynamisch moerasgebied, maar nu het waterpeil gereguleerd wordt, is het statisch en is er nog maar nauwelijks water en waterriet in de rietlanden. En dat terwijl de aanwezigheid hiervan zo belangrijk is voor het voortbestaan van de purperreiger. Waterbeheer heeft dan ook een echte sleutelfunctie in dit natuurgebied.

Gedeputeerde Mirjam Sterk: “Met dit bezoek wilden we de minister laten zien dat we prachtige natuur hebben in onze provincie, en dat we de problematiek op een realistische manier willen aanpakken. We hebben haar laten zien dat in Zouweboezem de stikstofproblematiek niet zo hoog is, terwijl we daar wél een hele hoge stikstofopgave hebben gekregen. Aan de boeren in de omgeving is de grootte van de stikstofopgave dan ook lastig uit te leggen. Wij willen echt aan de slag, maar het moet wel uit te leggen zijn.”

Inhoudelijk gesprek met gebiedspartners

Na de rondvaart werd het gesprek voortgezet met een groot aantal betrokken gebiedspartners, waaronder Jeroen van Wijk (voorzitter stikstofcollectief Utrecht en provinciaal voorzitter van LTO), Cees de Jong (agrariër en voorzitter agrarisch collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden), Gerrit de Jong (agrariër en voorzitter LTO Alblasserwaard/Vijfheerenlanden), Mathieu Gremmen (bestuurder van Waterschap Rivierenland), wethouder Ton van Maanen en burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden en Michiel Houtzagers (bestuurder ZuidHollands Landschap). Tijdens het gesprek vertelden zij allemaal vanuit hun eigen perspectief waar de kansen en uitdagingen liggen om het landelijke gebied toekomstbestendig te maken.

Gedeputeerde Mirjam Sterk: “Ik praat natuurlijk heel regelmatig met de minister over wat er speelt in onze provincie en waar we tegenaan lopen in de uitvoering van het stikstofbeleid. Maar dat is een gesprek van bestuurder tot bestuurder. Tijdens het werkbezoek luisterde de minister naar de verhalen van de mensen die er in de praktijk mee te maken hebben. En ik zag dat dit indruk op haar maakte. Harde toezeggingen zijn er niet gedaan, maar ik denk dat we de minister hebben kunnen laten zien hoe lastig deze opgave is en dat we snakken naar perspectief voor de agrariërs in onze provincie.”

Gebiedsproces in de provincie Utrecht

In de provincie Utrecht zijn negen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De provincie is daarom opgedeeld in negen ‘werkgebieden’ op basis van onder andere de daar spelende problematiek, natuurlijke grenzen en lopende gebiedsprocessen. Utrecht wil een vitaal landelijk gebied realiseren, waarin een gezonde natuur en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. Maar ook een duurzame industrie, bouw en mobiliteit zijn nodig om die balans te vinden. Alleen dan ontstaat er ruimte voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Utrecht kiest voor een integrale aanpak waarin alle opgaven worden meegenomen: stikstof, natuur, water, klimaat en bodemdaling en landbouw.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37