Nieuwe ontwikkelingen rondom voormalig Programma Aanpak stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese eisen. Dat betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden door de provincie Utrecht bij het beoordelen van projecten die stikstofneerslag veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Het gaat hier bijvoorbeeld om de uitbreiding van veeteeltbedrijven, de aanleg van wegen of verbrandingsprocessen.

De stikstofproblematiek betreft meerdere overheden en partners en heeft gevolgen voor de uitvoerende bevoegdheden van de provincies op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Afspraken

Overheden en partners hebben hierover afspraken gemaakt. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is hiermee op 16 juli 2019 akkoord gegaan. Het gaat om de volgende afspraken over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Voor persinformatie:

annet.les@provincie-utrecht.nl06 - 28 86 38 98

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11