Omgevingsvisie en Interimverordening treden in werking

De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht treden op 1 april in werking en zijn online beschikbaar als digitaal plan en als pdf-bestand. PS hebben de Omgevingsvisie en Interimverordening op 10 maart vastgesteld.

Vanaf 1 april 2021 gaat de provincie uitvoering geven aan het beleid zoals dat in de Omgevingsvisie staat beschreven. In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en ruimte vragen. Denk aan de bevolkingsgroei en de groeiende woningbehoefte en het opwekken van duurzame energie. De keuzes die de provincie wil maken, staan in de Omgevingsvisie.

Bekijk de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

Interim Omgevingsverordening

De Interim Omgevingsverordening is opgesteld omdat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld en de provincie alvast aan de slag wil met de uitvoering van het beleid in de Omgevingsvisie. De eerder vastgestelde Omgevingsverordening kon niet onder de huidige wetgeving ingaan, de Interim Omgevingsverordening wél. Met deze Interim Omgevingsverordening overbrugt de provincie dus de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vervolg

De provincie gaat nu verder met de Ontwerp Omgevingsverordening. Als de laatste inzichten zijn verwerkt, ligt deze van begin juni tot half juli 2021 ter inzage. Na verwerking van eventuele zienswijzen stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening naar verwachting eind 2021 vast. Deze Omgevingsverordening treedt dan onder de Omgevingswet in werking.

 

Wat staat er in de Omgevingsvisie?.