Omgevingsvisie en -verordening een stap dichterbij

Gedeputeerde Staten hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. In deze documenten staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie. Dit is een tussenstap naar de vaststelling van het ontwerp van beide documenten in maart 2020.

Provincie Utrecht biedt de concepten ter consultatie aan onze samenwerkingspartners aan. Met de reacties op het concept gaan we verder aan de slag om in maart 2020 de Ontwerp Omgevingsvisie, -verordening en planMER - de milieueffectrapportage - vast te stellen.

April 2020: terinzagelegging ontwerpen

De Ontwerp Omgevingsvisie, -Verordening en PlanMER komen ter inzage te liggen van 7 april t/m 18 mei 2020. In die periode kan iedereen die dat wil reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle zienswijzen stellen PS eind 2020 de definitieve Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast.

Voor meer informatie en het downloaden van de concept Ontwerpen Omgevingsvisie en -verordening, ga naar www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl

Planning tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021

  • December 2019: Concept ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • Maart 2020: Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • April - mei 2020: Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER inclusief informatieavonden en hoorzittingen
  • Zomer 2020: Reactie op inspraak op Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER in concept Nota van Beantwoording
  • Najaar 2020: Vaststelling concept Nota van Beantwoording en Omgevingsvisie en Verordening
  • 1 januari 2021: Inwerkingtreding Omgevingsvisie en -verordening

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl(06) 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11