Onderzoek naar toekomstmogelijkheden Harmelerwaard van start

De glastuinbouwers uit de Harmelerwaard maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering. Een gebrek aan uitbreidings- en verduurzamingsmogelijkheden zorgt voor onzekerheid en kan leiden tot het vertrek van bedrijven. Om leegstand, versnippering en verloedering te voorkomen, starten gemeente Woerden en provincie Utrecht samen een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het gebied.

luchtfoto glastuinbouw bij Harmelen

De toekomst van het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard was eerder al onderdeel van het
participatietraject voor de Omgevingsvisie van de gemeente Woerden. De glastuinbouwers kregen de ruimte om hun verhaal te doen. Inwoners konden zich over de toekomst van het gebied uitspreken. Het was een allereerste verkenning, waaraan nog geen conclusies werden verbonden. De uitkomsten van deze verkenning dienen als input voor de verkenningsstudie die nu van start gaat. Inwoners en ondernemers krijgen tijdens de verkenningsstudie nog meerdere keren de mogelijkheid om zich uit te spreken over het gebied. De uitnodigingen voor de participatiesessies zullen voorafgaand aan de bijeenkomsten breed worden verspreid.

Samen een nieuw toekomstperspectief vormen

De gemeenteraad moet formeel nog akkoord geven op de uitvoering van het onderzoek. De komende periode staat het meenemen van het nieuwe college en de nieuwe raad bij deze opgave centraal. College- en raadsleden worden in werksessies bevraagd over hun ideeën voor het gebied. Naast de opvattingen van inwoners en ondernemers, vormen deze ideeën straks bouwstenen voor een nieuw toekomstperspectief voor de Harmelerwaard.

Vanwege de bovenlokale belangen die spelen, worden het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten van de provincie Utrecht nauw betrokken bij de verkenningsstudie. Gemeente en provincie zijn samen opdrachtgever voor de verkenning, omdat het glastuinbouwgebied een bovenlokale uitstraling heeft. In de provinciale omgevingsvisie is opgenomen dat de provincie via gezamenlijke verkenningen gebiedsgericht afspraken wil maken over een duurzame toekomst van de (glastuinbouwconcentratie) gebieden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard. Naar verwachting wordt dit besluit in het eerste kwartaal van 2023 genomen.

 

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Een introductie van de Harmelerwaard.