Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en planMER online beschikbaar

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Omgevingsverordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) zijn voor iedereen in te zien. Na de vaststelling door Gedeputeerde Staten in maart hebben we deze documenten eerst gedigitaliseerd. Door het uitstel van de Omgevingswet en de coronacrisis is nog niet duidelijk wanneer de stukken ter inzage kunnen komen te liggen.

Bekijk de ontwerpen online

De provincie Utrecht heeft een fijn woon-, werk- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden.
Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor ontwikkelingen die op ons afkomen. Denk hierbij aan de groeiende behoefte aan woningen en bereikbaarheid, de economische bedrijvigheid, de energietransitie, de klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemdaling.

In de Ontwerp Omgevingsvisie staat welke keuzes de provincie maakt om de nodige ruimte te maken voor ontwikkelingen en tegelijkertijd de Utrechtse kwaliteiten te behouden. In de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de bijbehorende regels opgenomen. Waar nodig zijn regels eenvoudiger opgeschreven en/of beter op elkaar afgestemd.

De keuzes die we voor de toekomst maken, kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Daarom hebben we tegelijkertijd met het schrijven van de Omgevingsvisie een milieueffectrapport (planMER) laten opstellen. Zo kan het aspect milieu volwaardig meegewogen worden in de besluiten die we nemen in de Omgevingsvisie.

Uitstel Omgevingswet en coronacrisis

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2021 en de nieuwe datum waarop de wet ingaat, is nog niet duidelijk. Daarnaast hebben we te maken met de coronacrisis die ook onzekerheden met zich meebrengt. Zodra we meer duidelijkheid hebben over wat deze ontwikkelingen betekenen voor onze voorbereiding op de wet en voor de terinzagelegging, zullen we daarover berichten. In de terinzageperiode is het voor iedereen mogelijk om te reageren door middel van een zienswijze.

Volg de provincie op

Twitter

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11