Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport liggen van 22 september tot en met 2 november ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen tijdens de informatieavonden.

Voorkant Omgevingsvisie Provincie Utrecht

In de Omgevingsvisie staan keuzes voor de inrichting van onze provincie op de lange termijn. Grote ontwikkelingen als bevolkingsgroei en de behoefte aan meer duurzame energie vragen ruimte en de provincie Utrecht is klein. In de Omgevingsvisie gaat het om balans. Balans tussen ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd behoud van Utrechtse kwaliteiten, zoals het diverse landschap en de mooie natuur.

In de Interim Omgevingsverordening (Interimverordening) staan de regels die nodig zijn om de keuzes en ambities in de Omgevingsvisie te realiseren. Het aantal regels waarmee de provincie werkt, is sterk verminderd ten opzichte van de huidige regels, wat meer overzicht geeft. Bovendien zijn de regels beter op elkaar afgestemd. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Regionaal programmeren

In de Omgevingsvisie staat onder meer dat nieuwe woningen zoveel mogelijk gebouwd moeten worden rondom bestaande (OV)knooppunten en voorzieningen. In het regionaal programma Wonen en Werken gaan provincie en gemeenten samen afspraken maken over bijvoorbeeld hoeveel woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden. Regionaal programmeren is als nieuwe systematiek opgenomen in de Omgevingsvisie en de Interimverordening. Zo kunnen overheden in nauwe samenwerking tot een concrete aanpak komen.

Vragen stellen tijdens informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interimverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. Op 28 en 29 september zijn er online informatieavonden en op 8 en 12 oktober zijn er informatieavonden op locatie*. Op deze informatieavonden is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de informatieavonden moet u zich van tevoren aanmelden. U kunt zich via de website Samen werken aan de Omgevingswet hiervoor aanmelden.

Update d.d. 30-09-2020: Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vinden de informatieavonden van 8 en 12 oktober niet meer op locatie maar online plaats.

Meer informatie

Op de website Samen werken aan de Omgevingswet, vindt u meer informatie over de terinzagelegging en de documenten die ter inzage liggen.
Ook vindt u hier informatie over de Interim Omgevingsverordening vanwege uitstel Omgevingswet.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06  537 280 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11

Volg de provincie op twitter