Ontwerpbesluit tot beëindigen vergunningverlening biogascentrale in Bunschoten

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 3 maart het ontwerpbesluit vastgesteld om de door biogascentrale A. van de Groep & Zonen BV in Bunschoten gevraagde vergunning voor wijziging van de inrichting/het bedrijf te weigeren en de bestaande provinciale omgevingsvergunning van dit bedrijf in te trekken.

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf maandag 9 maart 2020 zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan het betreffende bedrijf, en eenieder, een zienswijze op het ontwerpbesluit indienen. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke definitieve besluitvorming. Naar verwachting zal deze procedure enkele maanden in beslag nemen, gedurende deze periode kunnen de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet.

Het bedrijf heeft een vergunningaanvraag ingediend voor wijziging van de inrichting/bedrijf. Ter beoordeling van deze aanvraag is Bibob-onderzoek verricht en is ook het Landelijk Bureau Bibob (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) om advies gevraagd. Met de Wet Bibob wil de provincie voorkomen dat de provinciale vergunningen worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Uit onderzoek is gebleken dat er er een ernstig gevaar bestaat dat het betreffende bedrijf de vergunningen zal gebruiken om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren, of strafbare feiten te plegen. Over de inhoud en/of uitkomsten van het Bibob-onderzoek kan de provincie geen verdere mededelingen doen in verband met de wettelijke geheimhoudingsplicht op Bibob-onderzoeken.

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl(030) 258 20 07 / 06 - 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11