Piekbelastersregeling levert weinig op voor provincie Utrecht

De provincie Utrecht verwacht dat maar weinig Utrechtse boeren een beroep kunnen doen op de regeling die het kabinet voorstelt om de stikstofuitstoot van grote vervuilers op de natuurgebieden te verminderen. Het Rijk wil de stikstofuitstoot dit jaar nog flink omlaag brengen. Dat moet gebeuren met een aantrekkelijke regeling die zogenoemde piekbelasters helpt innoveren, verhuizen of stoppen. Het provinciebestuur pleit voor aanvullende regelingen voor andere boeren die vrijwillig willen stoppen of verhuizen.

koeien in de wei langs water

Aantrekkelijke regeling voor piekbelasters

Een piekbelaster is een agrarisch of industrieel bedrijf dat in de buurt van een Natura 2000-gebied ligt en relatief veel stikstofuitstoot heeft op dat natuurgebied. Volgens de planning van het Rijk komt er in april een website waarop agrariërs kunnen checken of zij een piekbelaster zijn. Als dat het geval is, kunnen zij gebruikmaken van een aantrekkelijke regeling wanneer zij innoveren, hun bedrijf stoppen of verplaatsen. Op die manier kan de stikstofuitstoot in dat gebied fors omlaag worden gebracht.

Aanvullende regelingen

De verwachting is dat er in Utrecht slechts enkele industriële en agrarische bedrijven als piekbelaster worden aangemerkt. Hierdoor zal piekbelastersregeling vermoedelijk maar weinig betekenis hebben voor de opgaven waar de provincie Utrecht voor staat. Zonder aanvullende regelingen van het Rijk is het dan ook niet mogelijk om tot een stikstofreductie van 46 procent te komen. Mirjam Sterk, gedeputeerde Landbouw en Natuur: “We hopen dat de minister snel komt met een regeling voor alle andere boeren, dus niet alleen voor de piekbelasters. Want nu vallen er in onze provincie teveel boeren tussen wal en schip; ze willen wel bijdragen aan de verlaging van de stikstofuitstoot, maar er zijn onvoldoende opties om dit mogelijk te maken.”

PAS-melders weer de dupe

Omdat maar weinig bedrijven gebruik kunnen maken van de piekbelastersregeling, is de verwachting dat er weinig zal veranderen in de situatie van de Utrechtse PAS-melders. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld een melding van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen; een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Maar door een uitspraak van de Raad van State in 2019 moeten PAS-melders nu alsnog over een vergunning beschikken. Als gevolg van deze uitspraak beschikken zij nu niet over de juiste vergunningen.

Mirjam Sterk: “Het Rijk is verantwoordelijk voor een oplossing voor de PAS-melders. We gaan er vanuit dat, nu de aanpak piekbelasters weinig bijdraagt aan het legalisatieproces van de PAS-melders, er door de minister aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor de legalisatie van de PAS-melders in onze provincie. Er moet snel een eind komen aan de onzekerheid waarin deze boeren al jaren verkeren.”

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37