Presentatie voorkeursvariant voor de N201

Vanwege het coronavirus is de informatiebijeenkomst over de plannen ‘Toekomst N201’ niet doorgegaan. In plaats daarvan is er vanaf 28 april een uitgebreide presentatie van de plannen beschikbaar op de website www.toekomstN201.nl. Deze plannen worden de komende tijd verwerkt tot een voorstel aan Provinciale Staten. Verwachting is dat die er in november 2020 een besluit over nemen.

De plannen betreffen een voorkeursvariant met op enkele locaties alternatieven waarin alle onderzoeken en de reacties uit de voorgaande periode zijn meegenomen en verwerkt. Doel van het project Toekomst N201 is te komen tot een toekomstbestendige weg die de leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en het gebied eromheen niet aantast.

Reacties tot en met 12 mei

Het uitgebreide participatietraject is afgerond, nadat de laatste input uit de ontwerpateliers van november en december 2019 is verwerkt in de voorkeursvariant. Na publicatie van de voorkeursvariant en alternatieven op de website is er nog gelegenheid om tot en met 12 mei informatieve vragen te stellen via de mailbox N201@provincie-utrecht.nl. Ook deze ingekomen vragen en reacties gaan mee richting Provinciale Staten, die in november 2020 het uiteindelijke besluit nemen over het plan.

Planning besluitvorming

Voorafgaande aan het besluit van Provinciale Staten in november, buigt de Statencommissie Milieu en Mobiliteit zich in juni over de voortgangsrapportage. Eind september nemen eerst Gedeputeerde Staten een besluit over het voorstel om het plan uit te voeren. Het finale besluit wordt vervolgens genomen door Provinciale Staten. Daarna worden de plannen verder in detail uitgewerkt. Dit zal naar verwachting medio 2021 gereed zijn. Daarna volgen er diverse procedures waarop bezwaren kunnen worden ingediend en zo mogelijk beroep kan worden aangetekend. Het besluitvormingsproces met data is ook te vinden op de website www.toekomstN201.nl.

Verkeersveiligheidsmaatregel Mijdrecht en Groot Onderhoud

Vooruitlopend op het plan voor de toekomstige weginrichting, worden regelmatige kleinschalige aanpassingen uitgevoerd. Zo zijn er in de week van 20 april twee verhoogde middengeleiders aangebracht bij Mijdrecht zodat voetgangers en (brom)fietsers daar veiliger en in twee keer de N201 kunnen oversteken.
In de komende zomerperiode voert de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op het tracé tussen de Herenweg en de kruising met de Ingenieur Enschedeweg (N212). Op dit gedeelte zijn geen grote aanpassingen voorzien in het plan voor de toekomstige weginrichting. De provincie zal de omgeving tijdig informeren over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen als het onderhoudsplan verder is uitgewerkt.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl, 030 258 33 19 / 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11