Provinciale Staten akkoord met begroting, aandacht voor inflatie, monumenten, rotonde en haar eigen geschiedenis

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn akkoord met de programmabegroting van 2023. In dat stuk staat welke toekomstplannen de provincie voor de komende jaren heeft en hoe 663 miljoen euro volgend jaar wordt besteed. Statenleden hebben met eigen voorstellen, zoals moties en amendementen, ook een aantal aanpassingen aangebracht

v.l.n.r: Harry Wolting (ChristenUnie), Ellen Brinksma (GroenLinks) en Jurgen Hillaert (GroenLinks) Wolting (ChristenUnie) tijdens hun beëdiging als Statenlid en Hamza Essabiri (DENK) werd beëdigd als commissielid.
v.l.n.r: Harry Wolting (ChristenUnie), Ellen Brinksma (GroenLinks) en Jurgen Hillaert (GroenLinks) Wolting (ChristenUnie) tijdens hun beëdiging als Statenlid en Hamza Essabiri (DENK) werd beëdigd als commissielid.

In het debat was veel aandacht voor de crises die in Utrecht spelen. Zo willen Statenleden met 300.000 euro de voedselbanken verder ondersteunen, omdat de drukte door de inflatie daar flink toeneemt. Een voorstel vanuit de PvdA om daar eenmalig extra geld voor uit te trekken kreeg een meerderheid.

Een ander voorstel van de SGP om inwoners sneller woningen te laten isoleren kon ook op genoeg steun rekenen. De provincie heeft hier al een aanpak voor in de regio, maar Provinciale Staten vinden met deze motie dat het beleid van de provincie voor energiebesparing komende winter sneller en acuter aandacht verdient.

Monumenten

Al langer spreken Provinciale Staten de zorg uit over de restauratieachterstand van monumenten in de provincie Utrecht. Tijdens de behandeling van de begroting kwam deze zorg opnieuw naar voren. 

Op initiatief van de VVD vinden nagenoeg alle fracties dat vanuit de reserves van de provincie 5 miljoen euro vrijgemaakt moet worden om deze achterstand in te halen. Het voorstel moet een signaal zijn aan de eigenaren van deze monumenten dat de provincie serieus werk wil maken van de restauratieachterstand.

Rotonde

Het aanpakken van de zogenoemde ‘Donderbergrotonde’, de plek waar de N225 en N226 kruisen, is al jaren een onderwerp van gesprek. Volgens zowel de provincie als de gemeente is de verkeerssituatie voor fietsers onveilig, maar een oplossing om de rotonde te verbeteren lukt niet.

College van Gedeputeerde Staten reageert tijdens behandeling programmabegroting
Provinciale Staten in debat met het provinciebestuur.

Op initiatief van de SGP heeft de voltallige Provinciale Staten opnieuw aangedrongen om in samenwerking met bewoners en gemeente te bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid op de korte en lange termijn te verbeteren. Ook moet de provincie onderzoek doen om een definitieve oplossing aan te dragen

Viering jubileum Provinciale Staten

Er komt een viering van het opstellen van de Stichtse Landbrief. Dit historische document, dat in 2025 exact 650 jaar geleden werd getekend, worden gezien als het begin van de democratische volksvertegenwoordiging voor de provincie Utrecht , oftewel de Provinciale Staten.

Op initiatief van de VVD hebben nagenoeg alle fracties in Provinciale Staten ingestemd om in 2025 een speciale viering te houden. Het moment wordt ook gebruikt om aandacht te besteden aan hoe democratie vorm heeft gekregen door de afgelopen jaren heen.

Overhandiging Stichtse Landbrief aan commissaris van de Koning
Statenlid Arthur Kocken (VVD) overhandigt een symbolische motie over de Stichtse Landbrief aan commissaris van de Koning Hans Oosters.

Stemmingen en terugkijken

De stemmingen, met alle besluiten over Statenvoorstellen en ingediende moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier terugvinden. Op deze pagina kan je ook de vergadering terugkijken.

Wil je ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor jou kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02

Statenleden Arjan Koerts (links) en Jeroen Bart (rechts) nemen afscheid
Statenleden Arjan Koerts (ChristenUnie, links) en Jeroen Bart (GroenLinks, rechts) namen afscheid.