Provinciale Staten akkoord met begroting voor 2021

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn na een uitvoerig debat akkoord gegaan met de Programmabegroting 2021 van de provincie Utrecht. In deze begroting, het huishoudboekje van de provincie, wordt bepaald wat de provincie Utrecht wil bereiken, wat de provincie daar het komende jaar voor gaat doen en wat dat mag kosten. De begroting is een uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. In de begroting wordt ruim 565 miljoen euro uitgegeven. Dat wordt besteed aan ruimtelijke ontwikkeling, landelijk gebied, bodem, water, milieu, energietransitie, bereikbaarheid, cultuur en erfgoed, economie en bestuurlijke zaken.

Statenzaal

Over de verdeling daarvan vond een uitvoerig debat plaats tussen de partijen uit PS, waarbij iedere fractievoorzitter ook terugblikte naar het bijzondere coronajaar waar we samen in terecht zijn gekomen. Hieronder een greep uit de aangenomen moties.

Woningbouw Rijnenburg

In de provincie Utrecht is grote behoefte aan omvangrijke woningbouwlocaties. De krapte op de woningmarkt is al jaren een probleem. Rijnenburg is een poldergebied in de gemeente Utrecht, ten zuidwesten van het knooppunt Oudenrijn en ten noorden van de gemeente IJsselstein. Een deel van PS wil dit gebied graag gebruiken voor woningbouw, eventueel in combinatie met andere functies. Aanvankelijk wilden de gemeente Utrecht en de provincie de polder gebruiken als energielandschap, waarbij de provincie ook nog een agrarische functie voor Rijnenburg zag. Maar eigenaren van de polder en de Tweede Kamer geven de voorkeur aan woningbouw.

PS wensen een oplossing voor dit gebied in goed overleg met alle partijen, om samen de planontwikkeling van polder Rijnenburg integraal inhoud en vorm te geven. Belangrijk daarbij is dat er wel ruimte is voor groen, recreatie, grootschalige duurzame woningbouw en grootschalige winning van schone energie op termijn. En dat dat in samenhang kan worden ontwikkeld. Provinciale Staten willen, dat Gedeputeerde Staten een brede conferentie in 2021 organiseren waarbij vertegenwoordigers van politiek, het Rijk, de provincie, gemeenten en betrokken stakeholders waaronder de eigenaren van de gronden in de polder Rijnenburg en energie-initiatieven met elkaar constructief in gesprek gaan.

Omscholing van groot belang

PS hebben voorgesteld vanwege de coronaproblematiek en ook in het belang van goede werkgelegenheid meer aandacht te vragen voor omscholing naar banen in de zorg en technieksector. Er blijkt behoefte aan een extra leerniveau aansluitend op Mbo niveau 4. In de provincie Utrecht worden er voor deze sectoren geen passende korte Hbo-opleidingen (het zgn. Associate Degree) aangeboden. Om goede omscholing en passend werk ook de komende jaren in Utrecht te waarborgen, is daarom voorgesteld te onderzoeken op welke manier en met welke partners een Associate Degree voor de maakindustrie en de zorg in de provincie Utrecht op korte termijn ontwikkeld en aangeboden kan worden. PS vinden het van groot belang dat Utrecht als provincie een aantrekkelijke provincie blijft waar optimaal voorzien wordt in passend onderwijs.

Speed pedelecs

Utrecht is de provincie met de meeste speed pedelecs van heel Nederland. Speed pedelecs maken soms wel en soms niet gebruik van het fietspad. PS vragen aan GS om samen met de fietsersbond te investeren in een speed pedelec routeplanner, zodat speed pedelecs alleen fietsen op wegen die daar geschikt voor zijn.

Afschot hazen, konijnen en katten stoppen

PS vinden het belangrijk dat er geen hazen, konijnen en katten worden afgeschoten in de provincie. Van hazen en konijnen is bekend dat de populatiegrootte met 60 procent is afgenomen sinds 1950. Daarom willen PS dat de provincie zo snel mogelijk bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeeft het jachtseizoen van haas en konijn te staken. Ook vinden PS dat beide diersoorten van de landelijke wildlijst moeten worden gehaald. Voor katten speelt er iets anders. Er vindt momenteel geen chipcontrole plaats bij geschoten katten. Daarom hebben PS aangedrongen om bij de afschot van katten en bij het vangen van katten in vangkooien het controleren op chip en registratie (bij PetEU) verplicht te stellen.

Vloot en de museumhaven van Bunschoten

Door de coronacrisis heeft de vloot van Bunschoten het moeilijk. Het ensemble van historische scheepswerf, museumhaven en de actieve vloot is van grote waarde voor de Bunschotense cultuur. De erfgoedwaarde van het ensemble is hoog en uniek voor de provincie Utrecht. PS dragen het college van Gedeputeerde Staten op nog dit jaar in overleg te treden met de gemeente Bunschoten over de museumhaven en aan PS voor te leggen welke mogelijkheden er zijn voor steun op de korte termijn.

Andere besluiten

Alle besluiten van Provinciale Staten zijn terug te vinden op de website, bij de vergadering van 12 november 2020.

Voor persinformatie:
rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl,06 20 23 13 70

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl,030 258 91 11