Provinciale Staten in debat over onder meer versnelling woningbouw

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) debatteerden gisteren over een breed scala aan onderwerpen, waaronder de versnelling woningbouw, de vriendschapsband met de provincie Guangdong in China en Utrecht Fairtrade provincie. Op deze pagina bij punt 13 (stemming) ziet u waarover gestemd is en welke onderwerpen aanvaard en verworpen zijn. Hieronder een toelichting op enkele thema’s.

Provinciehuis Utrecht

Woningbouw

Een groot aantal fracties spreekt haar tevredenheid uit over het programmaplan versnelling woningbouw. Er is grote behoefte aan goede woningbouw, constateren PS. Het hoofddoel van het programma ligt in het verlengde van het coalitieakkoord, namelijk het versnellen van de woningbouw met het streven te komen tot 10.000 woningen per jaar en met het streven dat tenminste 50% van de nieuwe woningen in het sociale en middeldure segment wordt gerealiseerd.

Het belangrijkste vraagstuk op het gebied van wonen in onze provincie blijft hoe we kunnen zorgen voor voldoende woningaanbod dat aansluit op de vraag. Als belangrijkste opgaven voor onze provincie zijn gedefinieerd het versnellen en voorkomen van vertraging van de woningbouwproductie, het vergroten van de harde plancapaciteit op de korte en middellange termijn, het stimuleren van transformatie en inbreiding en het vergroten van het aandeel in het sociale en middel dure segment. Daarnaast is het van belang dat de realisatie van een woningaanbod aansluit bij de vraag (differentiatie van woningtype/-milieus) en dat doorstroming wordt bevorderd.

PS hebben zich wel over een aantal zaken rondom het programmaplan versnelling woningbouw gebogen. In het debat kwamen veel onderwerpen aan bod.

Het woningtekort loopt enorm op. De wachtlijsten zijn lang. PS vinden dat de provincie regie kan nemen in deze problematiek, want de woningmarkt loopt echt vast op alle onderdelen, waardoor er nog steeds problemen zijn zoals het scheefwonen. Er is te weinig doorstroming binnen de woningmarkt en er is grote behoefte aan woningen voor statushouders en aan levensloopbestendige woningen. Het feit dat er nog steeds woningen worden doorverkocht door partijen waardoor bepaalde bedrijven er veel geld verdienen, komt de woningnood ook niet ten goede. Het voorstel is aanvaard door PS.

Verdeeldheid over vriendschapsband Guangdong China

Sinds 1995 heeft de provincie Utrecht, op verzoek van en in nauw overleg met het Rijk, een vriendschapsverdrag met de provincie Guangdong (113 miljoen) in China. Het verdrag heeft betrekking op cultureel, politiek, maatschappelijk en economisch gebied. De provincie Utrecht is hierin niet uniek, ook veel andere overheden zijn vanaf 1995 relaties aangegaan. Er zijn in Nederland in totaal meer dan 50 verschillende economische relaties tussen provincies en steden met Chinese provincies, steden en districten (die in sommige gevallen veel groter zijn dan de Nederlandse tegenhanger). In 2013 is het verdrag aangepast waarbij het doel was meer te focussen en een impuls te geven aan wederzijdse investeringen, handel en samenwerking tussen bedrijven in beide landen. Deze lijn was al in 2010 ingezet. 

Er werd aldus steviger ingezet op economische activiteiten, hoewel er ook nog steeds sprake was en is van een culturele uitwisseling. Het vriendschapsverdrag, en de wederzijdse investeringen in elkaar hebben tussen de provincie Utrecht en Guangdong een vertrouwensband gesmeed. Hierdoor zijn en worden mogelijkheden gecreëerd die van economisch belang zijn voor de provincie. Er zijn argumenten voor het continueren van de vriendschapsrelatie en ook argumenten om deze relatie te beëindigen. 

Het college heeft geprobeerd in de evaluatie de voors en tegens zo objectief mogelijk te (laten) onderzoeken en weer te geven. In het debat is door fracties lang gediscussieerd over de wenselijkheid om de vriendschapsrelatie te verbreken, dan wel te behouden, of er een andere invulling aan te geven.

De partijen bleken verdeeld over dit vraagstuk. In een urenlang debat werden alle voor en nadelen door de verschillende fracties uiteengezet. Voor geen van de standpunten was een meerderheid in Provinciale Staten. Dat betekent dat er voorlopig niets gaat veranderen, het huidige beleid blijft bestaan. GS hebben toegezegd een nieuw voorstel voor te leggen aan PS. 

Provincie Utrecht opnieuw Fairtrade?

In 2015 heeft de provincie Utrecht het label ‘Fairtrade Provincie’ behaald, omdat er voldoende gemeenten binnen de provincie ‘Fairtrade’ waren.  PS spreken uit dit opnieuw op te willen pakken en stellen voor zich blijvend te willen inzetten voor Fairtrade en maatschappelijk ondernemen. Want eerlijke handel draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin kan de provincie als voorbeeldfunctie fungeren. Het voorstel is te streven om opnieuw Fairtrade Provincie te worden. 

In het debat zegt een deel van PS dat het jammer is dat we de titel van 2015 niet meer hebben, en dat leden van PS dat ook niet goed in beeld hebben gehad. Blijkbaar is er iets gebeurd na 2015 waardoor het in de vergetelheid is geraakt. Het is ook jammer dat veel gemeenten er geen aandacht meer voor hebben. Er zijn ook kritische noten. Tegenstanders zeggen dat het aannemen van deze motie geen effect gaat hebben op de boeren. Bij Fairtrade wordt het geld dat verdiend wordt blijft hangen bij de tussenhandel. Boeren moeten gecertificeerd worden en die bedrijven verdienen er meer aan dan de boeren. Het heeft wat dat betreft niet de impact die je wilt realiseren.

Uiteindelijk haalde het voorstel een meerderheid binnen Provinciale Staten.

Andere onderwerpen

Naast bovengenoemde onderwerpen was ook het plan Rijnenburg weer onderwerp van gesprek. En de ‘Pietendiscussie’ was actueel, onder andere vanwege het feit dat afgelopen week bekend is geworden dat bibliotheken in Nederland bezig zijn om kinderboeken met Zwarte Piet te verwijderen.

Op deze pagina bij punt 13 stemming ziet u waarover gestemd is en welke onderwerpen aanvaard en verworpen zijn. Alle informatie over de Statenvergadering van 18 november is in het Stateninformatiesysteem terug te vinden, 

Voor persinformatie:
rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl06  20 23 13 70

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11