Provinciale Staten eens over innovatieve aanpak om bedrijventerreinen te herinrichten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn akkoord met het Statenvoorstel ‘Aanpak intensivering en verduurzaming bedrijventerreinen’. Het voorstel zet in op het herinrichten van bedrijventerreinen zodat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte voor bedrijven. Hiermee is de provincie initiatiefnemer van een innovatief plan om tegemoet te komen aan de grote vraag naar (meer) ruimte voor bedrijfslocaties.

De Staten gaven hun complimenten voor het gedegen voorstel. Toch werden er ook kritische vragen gesteld. Aan de ene kant waren er partijen die vroegen of de ambitie (20-30% intensivering) nog hoger kon. Aan de andere kant werd gevraagd waarom de provincie met dit voorstel komt (laat het over aan de markt). Verder kwam in het debat nog naar voren dat het voorstel in eerste instantie gaat om de intensivering van bedrijventerreinen, maar dat het tegenwoordig ondenkbaar is om niet gelijk te verduurzamen als de mogelijkheden daar liggen. Het voorstel is met ruime meerderheid aanvaard.

Statenvoorstel Beleid opvolging MKB-(familie)bedrijven

Oud-Statenlid Derk Boswijk (CDA) diende tijdens de vorige Statenperiode een initiatiefvoorstel in om beleid te ontwikkelen waarin MKB-(familie)bedrijven kunnen worden geholpen met hun bedrijfsopvolging. Nadat er eerst twee pilots zijn geweest, lag er vandaag een voorstel in de Staten. Over het algemeen was er enthousiasme, maar een aantal vragen kwam een paar keer terug.

Veel fracties vroegen waarom de middelen bij dit voorstel uit het ‘corona-potje’ komen. Ze zagen weinig relatie tussen dit onderwerp en corona. Daarover dienden VVD, SP en SGP een amendement in om de middelen vanuit de saldireserve te dekken in plaats vanuit de coronareserve. Bij de stemming is het voorstel en dit amendement door de Staten aanvaard. Ook de motie om de mogelijkheden voor de opvolging MKB bedrijven optimaal te benutten en breder te kijken dan alleen familie (bv. werknemers, scholieren), is aangenomen.

Schorsing tot 6 oktober 2021 

De vergadering werd geschorst voor het laatste agendapunt Regionale Energiestrategie 1.0 RES regio U16, dat wordt namelijk behandeld op 6 oktober om 14.00 uur.

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u hier.