Provinciale Staten over onder andere financiering elektrische auto's, Amersfoort en de Vuelta.

Provinciale Staten van Utrecht (PS) debatteerden gisteren over een breed scala aan onderwerpen. Vanwege de avondklok is er al om 18.30 uur gestemd. Er is ook stil gestaan bij het overlijden van oud-Statenlid en oud-burgemeester van Zederik, de heer Coert van Ee.

laadpaal

Financieringsvraagstukken

De huidige dienstauto’s zijn na vijf jaar aan vervangen toe. Het College vroeg de Staten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van drie nieuwe elektrische Audi’s. Naast waardering (volledig elektrisch) riep dit ook de nodige kritische vragen op. Er werd gepraat over eventuele speedpedelecs als alternatief. Sommige Statenleden hadden de voorkeur voor twee in plaats van drie nieuwe elektrische auto’s vanwege de kosten. Daarnaast waren de meningen verdeeld of dit voorstel nu wel of niet door PS behandeld moesten worden. Sommige fracties vonden dat dit best ambtelijk afgehandeld kon worden. 

De gedeputeerde liet weten dat bestuurders natuurlijk ook blijven fietsen en de trein of bus nemen als dat kan. Maar drie auto’s zijn echt nodig om goed te kunnen werken en bepaalde bezoeken in de provincie af te kunnen leggen Bovendien is Utrecht hiermee de eerste provincie die uitsluitend elektrisch rijdt en daarmee geeft een goed voorbeeld.

Verder stond er een financieel voorstel op de agenda over het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van audiovisuele middelen voor de statenzaal en de commissiekamer. Dit voorstel is in beslotenheid behandeld. Beide voorstellen zijn aanvaard.

Ontwikkelbeeld Amersfoort

De Regio Amersfoort en de provincie Utrecht hebben het initiatief genomen om een strategie te ontwikkelen om de groei van de regio in goede banen te leiden. Tot ongeveer 2030 is er voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen. Maar de daadwerkelijke ontwikkeling vergt nog wel de nodige inspanning. Voor de ontwikkeling na 2030 moeten nog keuzes worden gemaakt.

Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) creëren daarom een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de nieuwe woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is.

Een aantal Statenleden geeft aan dat er veel gezamenlijke belangen in deze regio zijn, want de regio Amersfoort staat met één been in de regio Utrecht en met het andere been in de regio Foodvalley. Het is echt een kruispunt tussen de Randstad, het noorden en het oosten en er zijn woon- en werkmilieus voor denkers én doeners. De landschappelijke aantrekkelijkheid is dé troef van de regio. Een aantal Statenleden geeft aan dat er tegelijkertijd keuzes op bestuurlijk niveau genomen worden die invloed hebben op dit ontwikkelbeeld. Daarnaast is participatie nog niet echt aan bod gekomen, en een Statenlid vraagt waarom Flevoland niet genoemd is als partner, omdat het tegen Utrecht aanligt.     

Al met al is er uitgebreid gediscussieerd over dit ontwikkelbeeld tijdens de vergadering en de complexiteit was wel duidelijk. De gedeputeerde vertelde dat het ontwikkelbeeld Amersfoort een ingewikkelde puzzel is waarin het van groot belang is na te denken wat voor woonmilieus gerealiseerd worden en welke mobiliteit strategieën uitgewerkt worden om de juiste contouren voor de toekomst voor ogen te hebben. Hij gaf aan dat samenstellingen van colleges veranderen gedurende de tijd en de energiestrategie ook een grote invloed heeft op het ontwikkelbeeld. Participatie is daarbij van belang waarbij hij vindt dat gemeenten aan zet zijn om dat te organiseren. Gesprekken met gemeentes zijn daarom van groot belang om te zien hoe zij het doen.

Het besluit over het ontwikkelbeeld 2030/2040 fase 1 is aanvaard tijdens de stemming.  

Vuelta

Het Statenvoorstel Vuelta 2022 is ook aan bod gekomen in de vergadering. De Utrechtse Staten hebben altijd vragen en twijfels gehad over dit evenement. Nadat dit voorstel in 2018 met de kleinst mogelijke meerderheid is aangenomen (alleen de toenmalige coalitiepartijen stemden vóór), werd met een grote meerderheid een motie aangenomen waarin stond dat er geen euro extra aan de Vuelta mag worden besteed. Omdat de Vuelta vorig jaar is geannuleerd vanwege corona en in 2022 waarschijnlijk wel mogelijk is, vraagt het College nu toch een extra krediet om dit alsnog mogelijk te maken.

In een levendige discussie over nut en noodzaak van het organiseren van zo’n event kon de gedeputeerde een meerderheid van de Staten overtuigen toch extra middelen ter beschikking te stellen. Het voorstel is aanvaard. 

Andere onderwerpen

Daarnaast kwamen er andere onderwerpen aan bod, zoals de interpellatie van de VVD. Ook was er een voorstel tot gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT).

Verder werd er stilgestaan bij het overlijden op 12 december 2020 van oud-Statenlid en oud-burgemeester van Zederik, de heer Coert van Ee. De Staten hebben hem met respect en waardering herdacht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviseur Communicatie a.i. van de Statengriffie: Rijna de Groot, 06 - 202 313 70, rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl