Provinciale Staten stellen jaarrekeningen 2018 en 2019 vast

Bron: Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Utrecht hebben in de vergadering van 16 juli 2020 de jaarstukken van 2018 en 2019 unaniem vastgesteld, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en accountantsverslag van accountant PwC. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening.

De jaarrekeningen sluiten met een positief resultaat van 4,8 miljoen euro in 2018 en 33,1 miljoen euro in 2019.

Verschillende factoren hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van het resultaat. Zo zijn verscheidene lasten lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Daarnaast werden sommige budgetten niet uitgegeven vanwege vertraging of uitstel van projecten. Alles bij elkaar opgeteld komt dit op een bedrag van zo’n 38 miljoen euro. Uit de stukken van de accountant blijkt dat de provincie er financieel goed voor staat.

Opdrachtgever

Provinciale Staten (PS) zijn formeel de opdrachtgever van de accountant. Op verschillende momenten hebben de Staten zich intensief laten informeren over de voortgang van de jaarstukken door de accountant en het college van Gedeputeerde Staten.

Verantwoording

Het college van Gedeputeerde Staten legt met de jaarstukken verantwoording af aan Provinciale Staten over het gevoerde bestuur. De jaarstukken 2018 en 2019 vormen het sluitstuk van de Planning & Control Cyclus 2018 en 2019, bestaande uit de Kadernota, Programmabegroting, Voorjaars- en Najaarsrapportage en de slotwijziging.

Verslag en controleverklaring

Het controleproces van de accountant was nog tot en met 16 juli 2020 in volle gang. Vanmiddag heeft de accountant het accountantsverslag 2018 en 2019 en de controleverklaringen 2018 en 2019 vrijgegeven. De controleverklaringen waren nodig om de jaarstukken door Provinciale Staten vast te laten stellen.

Waardering

Tijdens de Statenvergadering van 16 juli 2020 spraken de Staten hun dank en waardering uit richting de accountant, de gedeputeerde en de ambtelijke organisatie van de provincie voor het vele werk dat zij hebben verricht. Ook waren er complimenten voor de collega’s van de Financiële Auditcommissie. De Staten zijn ook opgelucht dat de eindstreep vóór het zomerreces gehaald is en deze periode nu afgesloten wordt.

Gedeputeerde Robert Strijk: ,,We hebben met de leden van Provinciale Staten in het algemeen en de leden van de Financiële Auditcommissie in het bijzonder zeer intensief en constructief samengewerkt aan dit resultaat. En dat mag er zijn: twee jaarrekeningen en jaarverslagen, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ik ben PS dan ook meer dan erkentelijk voor de inzet, betrokkenheid en open samenwerking met elkaar. Ik hoop dat we deze samenwerking voortzetten bij de komende belangrijke momenten, zoals de begroting in het najaar.’’

Verscherpt toezicht

De provincie Utrecht heeft eerder de jaarrekening 2017 én 2018 niet binnen de gestelde termijn ingediend. Daardoor stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de provincie Utrecht in december 2019 onder verscherpt toezicht voor 2020. Als belangrijke voorwaarde is gesteld dat de jaarstukken 2018 en 2019 tijdig door PS zijn vastgesteld en ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan deze voorwaarde is nu voldaan.

Meer informatie over het besluit én alle documenten bij vergadering van 16 juli 2020.

Volg Provinciale Staten op twitter