Provinciale Staten van Utrecht akkoord met Kadernota 2022-2025

Provinciale Staten van Utrecht (PS) gingen gisteren verder met de vorige week geschorste vergadering. Op de agenda stonden: de Kadernota 2022-2025, de Voortgangsrapportage 2021 en de Jaarstukken 2020. Met name de Kadernota kreeg in de vorm van Algemene Beschouwingen veel aandacht. PS zijn na een uitvoerig debat akkoord gegaan.

Statenzaal

Kadernota 2022-2025

De Kadernota 2022-2025 is de voorloper van de Begroting 2022 die dit najaar wordt aangeboden. Met deze nota bepalen PS de (financiële) kaders voor GS om de begroting te schrijven. Ook biedt de nota een vooruitblik op de langere termijn plannen.

GS en de ambtelijke organisatie kregen complimenten voor het tijdig aanleveren van alle jaarstukken. Ook op de behaalde resultaten, ondanks een lastig coronajaar, werd overwegend tevreden gereageerd. Maar er waren ook kritische geluiden te horen, onder meer over de opvallende onderbesteding. De bespreking van de Kadernota maakte dan ook de verschillende politieke standpunten duidelijk. Partijen die de voorkeur geven aan een kleine overheid die zich beperkt tot de kerntaken, vragen zich af waarom dit College extra taken op zich wil nemen. Deze ambities kosten immers meer mensen en meer middelen, terwijl uit de jaarstukken 2020 blijkt dat de provincie zonder die extra middelen ook het begrote geld niet krijgt weggezet. De voorgestelde verhoging van de opcenten is daarmee overbodig. Andere partijen zien daarentegen kansen voor de provincie. Als middenbestuur kan de provincie veel meer betekenen voor de inwoners dan wanneer de provincie alleen maar de kerntaken uitvoert. Zij zijn dan ook blij met de grote ambities van GS en gaan er daarom mee akkoord dat daar meer geld voor nodig is. Deze extra inkomsten worden onder meer verkregen door een eenmalige verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Wonen in de provincie Utrecht

Vooruitblikkend op de toekomst van de provincie werden er twee moties over wonen aangenomen die door meerdere partijen werden ingediend. GS gaan samen met de Utrechtse gemeenten de mogelijkheden voor flexibele woonvormen uitzoeken en een plan opstellen en informeren PS voor het einde van 2021 over de uitkomst hiervan. Ook gaan GS onderzoeken of en zo ja hoe de provincie Utrecht zou kunnen bijdragen in een regeling om samen met gemeenten en het Rijk goedkope woningen te realiseren voor lagere en middeninkomens.

Jaarstukken 2020 en Voorjaarsrapportage 2021

Ook de Statenvoorstellen die terugkijken op 2020 en het eerste kwartaal van 2021 evalueren, riepen debat op. Zo werd er een amendement ingediend bij de Voorjaarsrapportage om een noodfonds vrij te maken voor het natuurherstel bij Leersum, na de recente verwoestende weersomstandigheden. Het wijzigingsvoorstel is verworpen, omdat de provincie al veel andere stappen onderneemt samen met de gemeente en nog niet precies duidelijk is hoeveel geld er nodig is.

Een unicum deze vergadering was het staken van de stemming bij de motie Paling in de polder. In deze motie wordt gevraagd samen met de Waterschappen te onderzoeken welke wateren in onze provincie voor de paling helaas ontoegankelijk zijn. De eerstvolgende Statenvergadering na het zomerreces wordt er opnieuw gestemd. Pas dan zullen we weten of we duidelijkheid krijgen in welke Utrechtse wateren de paling mag zwemmen.

De drie Statenvoorstellen, de besluiten en bijbehorende documenten staan online.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:
Manouk Miltenburg, 06-18 90 88 38
manouk.miltenburg@provincie-utrecht.nl.