Provinciale wegen en bruggen zoveel mogelijk circulair en klimaatneutraal in 2030

Provincies gaan zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair werken bij de aanleg, het beheer en het onderhoud van provinciale infrastructuur, zoals bruggen, wegen en kades. De provincies volgen daarmee de lijn van het Rijk en plaatsen dezelfde ambitieuze stip op de horizon voor 2030. Het streven is om dan volledig klimaatneutraal en circulair te zijn.

Meerlobrug

Naar aanleiding van het Nationale Klimaatakkoord heeft het Rijk een strategie opgesteld met als doel overheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te laten werken. De 'Provinciale Ambitiebepaling voor Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur' (PKCI) sluit aan op deze strategie. Provincies verbinden zich met het tekenen van de PKCI dus aan de strategie van het Rijk op het gebied van infrastructuur. 

Voorbeeldfunctie

Publieke opdrachtgevers, waaronder provincies, hebben een voorbeeldfunctie. Zij geven met het ondertekenen van deze doelstelling een krachtig signaal af aan de markt, medeoverheden en ook aan de eigen provinciale organisaties. Dit draagt bij aan de benodigde synergie, versnelling en beweging waarmee invulling kan worden gegeven aan de doelstelling om klimaatneutraal en circulair te werken in 2030. 

“We staan voor een grote uitdaging om onze provinciale infrastructuur klimaatneutraal en circulair te maken. Samen, als provincies en door de krachten te bundelen met het Rijk en andere overheden, kunnen we er een succes van maken” zegt Robert Strijk, waarnemend portefeuillehouder duurzame mobiliteit namens de gezamenlijke provincies. “De markt vraagt om duidelijkheid, en die geven we met deze gezamenlijke Ambitiebepaling.”

Waarnemend portefeuillehouder mobiliteit Robert Strijk tekent voor zoveel mogelijk circulaire en klimaatneutrale provinciale infrastructuur
Waarnemend portefeuillehouder mobiliteit Robert Strijk tekent voor zoveel mogelijk circulaire en klimaatneutrale provinciale infrastructuur.

Waar mogelijk versneld

Met het ondertekenen van de ambitie worden doelstellingen van individuele provincies ondersteund en waar mogelijk versneld. De provincies werken al geruime tijd samen als het gaat om de verduurzaming van de grond-, weg- en waterbouwsector. De klimaatopgave vraagt om een versterking van de samenwerking. Zeker nu de bouw te maken heeft met oplopende grondstofprijzen, teruglopende budgetten en te weinig capaciteit biedt samenwerking uitkomst. Zo hoeft niet elke provincie zelf het wiel uit te vinden, want de Ambitiebepaling PKCI zet juist in op samenwerken, het ontwikkelen van gezamenlijke werkwijzen en het bundelen van de inkoopkracht.

De voortgang van de behaalde resultaten wordt structureel gemonitord via een Klimaatdashboard. Dit geeft inzicht in de CO2-uitstoot en het materiaalgebruik van de gerealiseerde projecten per jaar. Ook houdt het dashboard bij in welke mate wordt bijgedragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarnaast wordt er een tool ontwikkeld, waarmee provincies keuzes kunnen maken met het oog op minder CO2-uitstoot en materiaalgebruik.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01