Provincie investeert samen met Utrechtse boeren in een gezonde toekomst

De provincie Utrecht maakt ook de komende twee jaar weer vernieuwingen in de agrarische sector mogelijk, middels het openstellen van nieuwe subsidies. Dat is belangrijk voor de toekomst van Utrechtse boerenbedrijven en voor een gezond landelijk gebied. Het gaat om verschillende subsidiemogelijkheden die samenvallen onder de naam ‘POP3+.’ De subsidies maken het voor een boer mogelijk om te innoveren en te werken aan verdere verduurzaming. Ook zijn er subsidies voor de aanleg van meer natuur, goed waterbeheer en voor het realiseren van lokale initiatieven door inwoners uit het landelijk gebied.

fruit

 

Het subsidiegeld is onder andere bestemd voor initiatieven die inzetten op verhoging van de biodiversiteit, gezond bodembeheer, verduurzaming van een bedrijf en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De Utrechtse agrarische sector is onlosmakelijk verbonden met de provincie Utrecht. Boeren zijn onze voedselproducenten en leveren een bijdrage aan het landschap. Het is belangrijk om in te zetten op verdere verduurzaming, die ook bijdraagt aan de toekomst van het boerenbedrijf.”

Voorbeelden

De provincie investeert al langer in de agrarische sector. POP3-subsidies hebben eerder al met succes geleid tot innovaties en verduurzaming van Utrechtse boerenbedrijven. De huidige regeling borduurt daarop voort. Het heeft onder meer geleid tot duurzamere stallen bij een bedrijf in Baambrugge. Ook is het geld ingezet door boeren voor maatregelen waarmee zij zich voorbereiden op het steeds extremere weer in Nederland. Een boer uit Tienhoven heeft met het geld geïnvesteerd in de overschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. De huidige nieuwe subsidies maken dit soort investeringen de komende twee jaar weer mogelijk. De verschillende regelingen binnen POP3+ gaan de komende periode stapsgewijs open.

Kennisoverdracht

In de subsidieregelingen is ook veel aandacht voor kennisoverdracht en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. De inzet is overdracht van kennis in de vorm van trainingen, ondernemerscoaching en workshops. Dit moet helpen om innovatie- en proefprojecten te realiseren. Het doel is dat boeren door het ontwikkelen van nieuwe kennis verder aan de slag kunnen met onder meer nieuwe verdienmodellen, aanpak van bodemdaling en natuurinclusieve landbouw.

Opening POP3+ stapsgewijs

Het POP3 is een Europees subsidieprogramma dat is gericht op de ontwikkeling van het platteland in de brede zin. Het is met het beschikbaar stellen van het huidige geld, onder de iets gewijzigde naam, verlengd tot eind 2022. Tijdens de verlenging wordt voorbereid op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB-NSP). Meer informatie over de huidige de regelingen en de aanvraagmogelijkheden vindt u op de website.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49