Provincie ontvangt goedkeurende accountantsverklaring voor jaarstukken 2018 en 2019

De goedkeurende accountantsverklaring en het accountantsverslag over de jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 en 2019 van de provincie Utrecht zijn beschikbaar en aan Provinciale Staten (PS) aangeboden. Hiermee is de controle van de jaarrekeningen en de jaarverslagen door accountant PwC afgerond. Provinciale Staten voeren direct vanavond het debat over de jaarstukken. Het positief oordeel ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarstukken is een belangrijke stap.

Gedeputeerde Robert Strijk: ,,We staan er financieel goed voor en we zijn ingelopen met het vaststellen van de jaarrekeningen. Met beide zaken ben ik blij. En daar waar de accountant aangeeft dat het beter kan en moet, pakken we dat op in ons verbeterprogramma. Met de vaststelling van deze stukken door PS vandaag ronden we een intensieve periode af’’. Het was op het eind spannend of de controle op tijd afgerond zou zijn, gelukkig is dat een paar uur voor de vergadering van PS wel gelukt.

Naast een beoordeling van de financiële boekhouding, staan in het verslag ook aanbevelingen en adviezen. Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat de bevindingen en adviezen van de accountant helder zijn weergegeven en herkennen de aanbevelingen van de accountant en pakken deze op.

Financiën

De jaarrekeningen over 2018 en 2019 sluiten beiden met een positief saldo van baten en lasten. Dit saldo van € 38 miljoen over twee jaren wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De provincie heeft daarmee een weerstandsvermogen dat kwalificeert als uitstekend en een zeer gezonde solvabiliteit. Ook de overige vier kengetallen die informatie verschaffen over de financiële stabiliteit van de provincie staat ruimschoots ‘in het groen’.

Verbeterprogramma

GS houden op advies van de accountant onverminderd aandacht voor het ingezette verbeterprogramma van de financiële functie. Aanbevolen verbeteracties zijn of worden in de verbeterprogramma’s Versterken Financiële Functie en Bedrijfsvoering opgenomen. Op die manier kan de totstandkoming van financiële rapportages komende jaren sneller en beter verlopen en wordt de financiële verantwoording beter en begrijpelijker.

Aanbevelingen

In het accountantsverslag staan constateringen en aanbevelingen, bijvoorbeeld over de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daaraan willen GS vanzelfsprekend volledig voldoen. Op het punt van leesbaarheid, concreetheid en analyses kan de verslaglegging beter stelt de accountant. Het college erkent dit. Bij de controle zijn door de accountant ook fouten geconstateerd in het proces van aanbesteden. De omvang van de fouten vallen binnen de controletolerantie en hebben daarom geen invloed op de strekking van de accountantsverklaring. Het college vindt dat deze fouten niet hadden gemogen en scherpt de procedures rondom aanbestedingen aan in de organisatie. Het college is blij dat ook de accountant positieve feedback geeft op de kritische blik waarmee binnen de organisatie op aanbestedingsdossiers een interne controle heeft plaatsgevonden.

Termijn

Met de accountantsverklaring en het accountantsverslag, in combinatie met de jaarrekening en jaarverslagen 2018 en 2019, is een belangrijke stap gezet in de financiële informatievoorziening en verantwoording. Eerder werd de wettelijk gestelde termijn overschreden voor het vaststellen van de jaarstukken van 2017 en 2018. De jaarstukken van 2019 worden net binnen de termijn aangeboden.  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelde de provincie eerder onder verscherpt toezicht. Zodra de jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 en 2019 door PS zijn vastgesteld, kunnen deze samen met de accountantsverklaring aan het ministerie worden aangeboden. 

Voor persinformatie:
anja.vonk@provincie-utrecht.nl06 – 40 92 23 45

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11