Provincie stelt geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven landelijk gebied

Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven van inwoners in het landelijk gebied. Het geld is bestemd voor verbeteringen aan de leefbaarheid van het landelijk gebied van onze provincie. Inwoners kunnen geld aanvragen voor natuurontwikkeling, voor investeringen in beleefbaarheid van het landschap en voor verbeteringen van de leefomgeving in dorpen. De subsidieregelingen dragen bij aan een toekomstbestendig landelijk gebied en zorgen voor het vergroten van de inwonerparticipatie vanuit het gebied.

landschap De Venen met schapen

 

Het streven is om de wensen vanuit het gebied te koppelen aan de doelstellingen van de provincie.  Met de subsidieregelingen komen provinciale doelstellingen, zoals verhoging van de biodiversiteit en het versterken van het landschap, samen met de wens van inwoners om hun woonomgeving te verfraaien.

De provincie wil graag dat het goed wonen, werken en leven blijft in de landelijke gebieden van de provincie Utrecht. Met de verschillende subsidieregelingen krijgen inwoners de kans zelf aan de slag te gaan met hun woonomgeving. De provincie maakt het met de subsidieregelingen mogelijk om de plannen van inwoners ook echt te realiseren.

Plannen

Het is mogelijk voor uiteenlopende projecten subsidie aan te vragen. Het kan gaan om initiatieven die de onderlinge verbinding in een dorp of buurtgemeenschap verbeteren. Denk aan het realiseren van een dorpshuis waar het verenigingsleven plaatsvindt of een speeltuin voor de buurtkinderen. Ook het realiseren van meer groen is mogelijk met het geld of plaatsing van recreatiebankjes in het buitengebied voor een betere beleving van de natuur. 

Criteria

De subsidies staan open tot en met december 2021 of tot het geld van een regeling op is. De subsidiebijdrage kan verschillen van 25 procent tot volledige vergoeding van de subsidiabele kosten. Wilt u meer weten over de regelingen en de mogelijkheden? Kijk dan op

Agenda Vitaal Platteland

De subsidies maken onderdeel uit van programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Vanuit het programma AVP wordt uitvoering gegeven aan het behouden en versterken van natuur en landschap, verduurzaming van de landbouw en wordt gewerkt aan een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11