Provincie Utrecht aan de slag met Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening

Vooruitlopend op de Omgevingswet gaat de provincie Utrecht vanaf 1 april 2021 aan de slag met de uitvoering van het omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht.

Brug over Amsterdam Rijnkanaal

Provinciale Staten hebben op 10 maart de Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening vastgesteld, samen met het bijbehorende Milieueffectrapport (planMER). “Een mooie mijlpaal na een intensief samenwerkingsproces met heel veel partners en inwoners. We hebben heel goed samengewerkt om tot deze visie te komen en ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze mooie toekomstbeelden ook echt realiteit gaan maken,” aldus een trotse gedeputeerde Huib van Essen.

Bekijk de Omgevingsvisie, de Interim Omgevingsverordening en het planMER.
De Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening treden op 1 april 2021 in werking.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. In de (interim) Omgevingsverordening staan de juridische regels die bij de Omgevingsvisie horen. Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER).

Huib van Essen over Omgevingsvisie.

Interim Omgevingsverordening

De interim Omgevingsverordening is opgesteld omdat de invoering van de Omgevingswet met één jaar is uitgesteld en de provincie toch wil starten met de uitvoering van de Omgevingsvisie. De eerder opgestelde Ontwerp Omgevingsverordening kon niet onder de huidige wetgeving ingaan. Met de interim Omgevingsverordening overbrugt de provincie Utrecht dus de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

Vervolg

De Ontwerp Omgevingsverordening die onder de Omgevingswet in werking kan treden, wordt nu geüpdatet. Als de laatste inzichten zijn verwerkt, ligt deze van begin juni tot half juli 2021 ter inzage. Na verwerking van eventuele zienswijzen, stellen Provinciale Staten de Omgevingsverordening naar verwachting eind 2021 vast. Deze Omgevingsverordening treedt dan waarschijnlijk per 1 januari 2022, onder de Omgevingswet in werking.

 

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06 537 280 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:

info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11